کتاب انرژیهای نو و بیوگاز

کتاب انرژیهای نو و بیوگاز

دانلود

این کتاب در مورد انرژیهای نو و بیوگاز در 392 صفحه و در قالب پی دی اف و شامل کتاب انرژیهای نو و بیوگاز،بیوگاز،بیومس،انرژیهای نو،انرژیهای تجدیدپذیر،biogas،بیو انرژی،تولید بیوگاز،دستگاههای تولید بیوگاز، و غیره می باشد. مقدمه…………………………. …………………………………………………………………………………………………1 1-سوخت : 8 1-2- سوخت ها و انواع آن در جهان: 8 2 -انرژي هاي فسيلي: 8 2-2- نفت خام و تاريخچه آن: 8 2-2- ترکيبات نفت.. 12 2-3- تاريخچه پيدايش و حفاري چاه هاي نفت در ايران. 13 2-4- منابع نفتي جهان. 14 2-5- نگاهي اجمالي به منابع نفتي چند کشور 15 3 -گاز طبيعي. 17 3-1- تاريخچه گاز طبيعي. 17 3-2- ترکيبات گاز طبيعي. 17 3-3- چرخه توليد و استخراج گاز طبيعي. 19 3-4- ذخاير گاز طبيعي جهان. 20 3-5- گاز طبيعي در ايران. 22 4 -زغال سنگ.. 24 4-1- تاريخچه پيدايش ذغال سنگ.. 24 4-2- ذغال سنگ در جهان. 26 4-3- ذغال سنگ در ايران. 28 5 -سوختهاي فسيلي و اثرات زيست محيطي آن. 29 6 -ضرورت استفاده از انرژي هاي نوين: 29 6-1- انواع انرژي‌هاي تجديد و ميزان بهره برداري از آنها در جهان : 31 6-2- معرفي اجمالي انواع انرژي هاي نوين: 32 6-2-1-انرژي خورشيدي و ساختار آن000000000000000000000000000000000000000000000000  000 32 6-3- کاربردهاي انرژي خورشيد. 34 6-4- استفاده از انرژي حرارتي خورشيد. 34 6-4-1-کاربردهاي نيروگاهي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   34 6-4-2-نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي0000000000000000000000000000000000000   35 6-4-3-نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت کننده مرکزي000000000000000000000000000000000000000 36 6-4-4- نيروگاه‌هاي حرارتي از نوع بشقابي0000000000000000000000000000000000000000000000000 37 6-4-5-دودکش‌هاي خورشيدي000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 37 6-4-5-1-مزاياي نيروگاههاي خورشيدي0000000000000000000000000000000000000000000000000 37 6-4-6-کاربردهاي غير نيروگاهي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  38 6-5- انرژي فتوولتائيک و ساختار آن. 41 6-5-1-1-ب-مصرف کننده با بار الکتريکي00000000000000000000000000000000000000000000000 43              6-5-2-مصارف و کاربردهاي انرژي فتوولتائيک به طور مختصر از اين قرارند:0000000000000000000000000 43 6-6- انرژي باد 44 6-7- تاريخچه 45 6-8- برق بادي در مقياس‌هاي کوچک.. 49 6-8-1-استفاده از زمين براي ساخت توربين000000000000000000000000000000000000000000000000  49 6-9- بزرگترين توربين بادي جهان. 50 6-10- انرژي زمين‌گرمايي. 50 6-11- انواع فناوريهاي تبديل. 51 6-11-1-نيروگاه‌هاي بخار خشک0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  51 6-11-2-نيروگاه‌هاي تبديل به بخار سيال (Flash Steam)0000000000000000000000000000000000000 52 6-11-3-نيروگاه چرخه دوگانه0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 52 6-12- مزاياي انرژي زمين گرمايي. 52 6-13- معايب انرژي زمين گرمايي. 53 6-14- نيروگاه زمين گرمايي در ايران. 54 6-15- انرژي جزر و مد. 54 6-16 نرژي امواج دريا 57 6-17- طبقه بندي امواج دريا 58 6-18 نيروي برق‌آبي. 59 6-19 زيست‌توده 62 6-19-1-ساختار شيميايي زيست توده00000000000000000000000000000000000000000000000000000 62 6-20- محدوديتهاي انرژيهاي تجديد پذير 63 7 -معرفي بيوگاز. 64 7-1- تاريخچه توليد بيوگاز 67 7-2- منابع زيست توده جهت توليد بيوگاز 69 7-3- مهمترين منابع زيست توده که در توليد بيوگاز نقش دارند: 71 7-3-1-فضولات دامپروري :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  71 7-3-2-ضايعات کشاورزي :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 71 7-3-3-ضايعات صنايع غذايي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 73 7-3-4-پتانسيل توليد بيوگاز از مواد مختلف از اين قرار است:00000000000000000000000000000000000  74 7-3-5-چكيده پتانسيل توليد بيوگاز از زائدات كشاورزي در 35 درجه000000000000000000000  0 0 00 00  74 7-3-6-جدول مقايسه خواص  برخي گازهاي  رايج با بيوگاز0000000000000000000000000000000000 0   75 7-3-7-جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي000000000000000000000000000000000000000000000 76 7-4- انواع واکنشها براي حذف مواد آلي: 78 7-5- اصول هضم بي هوازي: 79 7-6- مراحل و واکنش هاي توليد بيوگاز: 84 7-7- دلايل ارجحيت بيوگاز به ساير انرژيهاي تجديد پذير: 89 7-8- معايب سيستم بيوگاز: 100 7-9- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي‎ هوازي و توليد بيوگاز: 101 7-10- بيوگاز و کود حاصله از آن: 113 7-11- برخي از خصوصيات کود بيوگازي: 114 7-12- مراحل ساخت واحد بيوگاز با تمام جزئيات آن: 120 7-12-1-روش هاي انجام آزمايش:00000000000000000000000000000000000000000000000000000  121  7-12-2-آيتمهايي  که بايد در طول زمان آزمايش اندازه گيري و بررسي شوند؟000000000000000000000    122 7-13- مرداب هاي مصنوعي. 129 7-14- توليد انرژي. 130 7-15- بيوگاز و برق حاصل از آن: 131 7-16- مزاياي بيوگاز: 134 7-16-1-امنيت انرژي                                    135 7-16-2بيوگاز همچنين داراي منافع عمومي زير مي باشد:                                136 8 -لندفیل. 141 8-1- پسماند چیست؟ 143 8-2- فرآیند تولید بیوگاز در لندفیل. 148 8-3- ساختار كلي لندفيل هاي مدرن. 149 8-4- تكنيكهاي مختلف جمع آوري گاز لندفيل ها 150 8-5- طراحي گودالهاي دفن زباله ‏ 154 8-6- سيستمهاي جمع آوري گاز غيرفعال: ‏ 158 8-7- طرح مناسب لندفيل ها 159 8-8- فراورده های جانبی لندفیل: 160 هزينه احداث لندفيل. 160 9 -بیومس.. 152 9-1- معرفی بیومس: 152 9-2- فرآيندهاي تبديل انرژي بيومس و كاربرد هاي آنها: 157 9-3- روشهای تبدیل بیومس به انرژی قابل استفاده: 158 9-4- انواع نيروگاههاي بيومس: 159 10 -بیوگاز در جهان. 152 10-1- کره 157 10-2- چین. 158 10-3- پاکستان. 162 10-4- نیجریه 162 10-5- ژاپن. 163 10-6- سوئد. 164 10-7- فیلیپین. 165 10-8- گواتما 166 10-9- انگلیس.. 167 10-10- برزیل. 167 10-11- آلمان. 168 10-12- نروژ 169 10-13- ایران. 170 11 -انرژی و وضعیت آن در ایران. 152 11-1- چگونگی توزیع مصرف انرژی در ایران. 195 11-2 وضعيت و پتانسيل هاي فعلي توزيع انواع حامل هاي انرژي. 196 11-3 مزاياي تدوين طرح جامع انرژي. 197 12 – نگاهي به تاريخچة بيوگاز در ايران. 201 12-1- تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه  بیوگاز: 203 12-2- پتانسيل توليد بيوگاز در ايران. 203 12-3- بيوگاز را مي توان از تخمير سه گونه زيست توده بدست آورد: 204 12-4- منابع تولید بیوگاز 207 12-5- اولویتهای استفاده از بیوگاز در ایران. 208 12-6- عوامل بازدارنده در گسترش فن‎آوريهاي توليد بيوگاز در ايران. 209 12-7- علل و ضرورت امکان استفاده از بیوگاز در ایران: 212 12-8- استفاده بهينه از دستگاههای بيوگاز در ايران. 213 12-9 پیشنهاداتی برای سیاست گزاری. 214 12-10- مزایای بیوگاز 215 12-11- محدوديت ها 218 12-12- نتیجه گیری. 218 13 -فناوری بیوگاز در مقیاس شهری. 221 13-1- رآكتورهاي بي هوازي. 222 13-2- بازیابی فاضلاب. 226 13-2-1-1-آرایش اصلی دستگاه های بیوگاز000000000000000000000000000000000000000000000 228 13-3- طراحی دستگاه های بیوگاز: 228 13-4- قسمتهای مختلف یک سایت بیوگاز 230 13-5- ساختار کلی دستگاههای تولید بیوگاز: 231 13-6- جاذب های بیوگاز 233 13-7- حوضچه ورودي: 234 13-8- حوضچه خروجي: 235 13-9- تانك تخمير 236 13-10- محفظه گاز: 238 13-11- انواع راکتورها 242 13-11-1-راکتور آزمایشگاهی:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 242 13-11-2-راکتور نیمه صنعتی:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 242 13-12- دوام و بقا : 243 13-13- طرح ریزی دستگاه های بیوگاز: 244 13-14- جاذب های افقی. 248 13-15- دستگاه مشترک بیوگاز 248 13-16- جاذب عمودی استاندارد کشاورزی. 249 13-17- جاذب عمومی بزرگ: 250 13-18- دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري به صورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) :‏ 251 13-19- دستگاه های چینی بیو گازی با قبه –ثابت: 254 13-20- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي) ‏ 257 13-21- دستگاه بيوگاز در مدل تايواني. 264 13-22- واحدهای بالونی: 264 13-23- دستگاه بیوگاز نوع فرانسوی. 265 13-24- دستگاه بیوگاز با لوله های چرمی. 266 13-25- دستگاه بیوگازی با کیسه ی پلی اتیلن. 268 13-26- انواع واحدهاي ساخته شده در ايران. 269 13-27- در یک تقسیم بندی دیگر دستگاههای بیوگاز به دو گروه تقسیم می شوند: 271 13-28- انواع هاضمهاي بيهوازي. 272 13-28-1-ناپيوسته:(Batch)………………………………………………………………………………………………………… 272 13-28-2-پيوسته:(Continious)00000000000000000000000000000000000000000000000000000 272 13-28-3-نيمه پيوسته continious)  :(Semi0000000000000000000000000000000000000000000  272 13-29- بارگیری (loading): استفاده از سیستم بیوگاز و دستگاه تخمیر به دو صورت انجام می گیرد: 273 13-29-1-سیستم بسته (bach type ):00000000000000000000000000000000000000000000000000 273 13-29-2-سیستم پیوسته (continues type ) :0000000000000000000000000000000000000000000 274 13-30- طراحی سیستم تولید بیوگاز: 275 13-30-1-حوضچه رسوب:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  275 13-30-2-هاضم:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  275 13-30-3-مخزن گاز:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 275 13-30-4-ابعاد مخزن گاز:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  276 13-30-5-استفاده از گاز تولیدی:000000000000000000000000000000000000000000000000000000  276 13-31- معرفي بخشهاي مختلف نيروگاه بيوگازي. 277 13-31-1-بخش تفكيك زباله و تامين پسماندهاي آلي  000000000000000000000000000000000000000  277 13-31-2-واحد هضم بيهوازي و توليد بيوگاز0000000000000000000000000000000000000000000000 277 13-31-3-واحد توليد برق و حرارت0000000000000000000000000000000000000000000000000000  278 13-31-4-ساير واحدها0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   278 13-32 مقیاس سیستمهای بیوگاز 279 13-32-1-سیستم بیوگاز خانگی )کوچک(00000000000000000000000000000000000000000000000  279 13-32-2-سیستم بیوگاز متوسط00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 280 13-32-3-سستم بیوگاز بزرگ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 281 14 -جمع آوري گاز و كاربردهای آن. 283 14-1- وسايل تعيين حجم گاز توليدي و آناليز بيوگاز 284 14-2-جداسازی انواع ناخالصی ها از گاز زیستی. 284 14-2-1-سولفورزدایی :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  284 14-2-2-رطوبت گیری:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 287 14-2-3-زدودن دی اکسید کربن :000000000000000000000000000000000000000000000000000000  287 14-2-4-فشرده سازی گاز تولیدی 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 287 14-3- گازی که از دستگاه هاضم حاصل می گردد دارای مصارف و کاربردهای زیادی می باشد از جمله: 287 14-4- سوخت خانگی. 292 14-5- مصرف وسایل مختلف در یک خانه روستایی مدرن به قرار زیر ارزیابی می شود: 293 مقدمه…………………………. …………………………………………………………………………………………………1 1-سوخت : 8 1-2- سوخت ها و انواع آن در جهان: 8 2 -انرژي هاي فسيلي: 8 2-2- نفت خام و تاريخچه آن: 8 2-2- ترکيبات نفت.. 12 2-3- تاريخچه پيدايش و حفاري چاه هاي نفت در ايران. 13 2-4- منابع نفتي جهان. 14 2-5- نگاهي اجمالي به منابع نفتي چند کشور 15 3 -گاز طبيعي. 17 3-1- تاريخچه گاز طبيعي. 17 3-2- ترکيبات گاز طبيعي. 17 3-3- چرخه توليد و استخراج گاز طبيعي. 19 3-4- ذخاير گاز طبيعي جهان. 20 3-5- گاز طبيعي در ايران. 22 4 -زغال سنگ.. 24 4-1- تاريخچه پيدايش ذغال سنگ.. 24 4-2- ذغال سنگ در جهان. 26 4-3- ذغال سنگ در ايران. 28 5 -سوختهاي فسيلي و اثرات زيست محيطي آن. 29 6 -ضرورت استفاده از انرژي هاي نوين: 29 6-1- انواع انرژي‌هاي تجديد و ميزان بهره برداري از آنها در جهان : 31 6-2- معرفي اجمالي انواع انرژي هاي نوين: 32 6-2-1-انرژي خورشيدي و ساختار آن000000000000000000000000000000000000000000000000  000 32 6-3- کاربردهاي انرژي خورشيد. 34 6-4- استفاده از انرژي حرارتي خورشيد. 34 6-4-1-کاربردهاي نيروگاهي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   34 6-4-2-نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي0000000000000000000000000000000000000   35 6-4-3-نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت کننده مرکزي000000000000000000000000000000000000000 36 6-4-4- نيروگاه‌هاي حرارتي از نوع بشقابي0000000000000000000000000000000000000000000000000 37 6-4-5-دودکش‌هاي خورشيدي000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 37 6-4-5-1-مزاياي نيروگاههاي خورشيدي0000000000000000000000000000000000000000000000000 37 6-4-6-کاربردهاي غير نيروگاهي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  38 6-5- انرژي فتوولتائيک و ساختار آن. 41 6-5-1-1-ب-مصرف کننده با بار الکتريکي00000000000000000000000000000000000000000000000 43              6-5-2-مصارف و کاربردهاي انرژي فتوولتائيک به طور مختصر از اين قرارند:0000000000000000000000000 43 6-6- انرژي باد 44 6-7- تاريخچه 45 6-8- برق بادي در مقياس‌هاي کوچک.. 49 6-8-1-استفاده از زمين براي ساخت توربين000000000000000000000000000000000000000000000000  49 6-9- بزرگترين توربين بادي جهان. 50 6-10- انرژي زمين‌گرمايي. 50 6-11- انواع فناوريهاي تبديل. 51 6-11-1-نيروگاه‌هاي بخار خشک0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  51 6-11-2-نيروگاه‌هاي تبديل به بخار سيال (Flash Steam)0000000000000000000000000000000000000 52 6-11-3-نيروگاه چرخه دوگانه0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 52 6-12- مزاياي انرژي زمين گرمايي. 52 6-13- معايب انرژي زمين گرمايي. 53 6-14- نيروگاه زمين گرمايي در ايران. 54 6-15- انرژي جزر و مد. 54 6-16 نرژي امواج دريا 57 6-17- طبقه بندي امواج دريا 58 6-18 نيروي برق‌آبي. 59 6-19 زيست‌توده 62 6-19-1-ساختار شيميايي زيست توده00000000000000000000000000000000000000000000000000000 62 6-20- محدوديتهاي انرژيهاي تجديد پذير 63 7 -معرفي بيوگاز. 64 7-1- تاريخچه توليد بيوگاز 67 7-2- منابع زيست توده جهت توليد بيوگاز 69 7-3- مهمترين منابع زيست توده که در توليد بيوگاز نقش دارند: 71 7-3-1-فضولات دامپروري :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  71 7-3-2-ضايعات کشاورزي :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 71 7-3-3-ضايعات صنايع غذايي0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 73 7-3-4-پتانسيل توليد بيوگاز از مواد مختلف از اين قرار است:00000000000000000000000000000000000  74 7-3-5-چكيده پتانسيل توليد بيوگاز از زائدات كشاورزي در 35 درجه000000000000000000000  0 0 00 00  74 7-3-6-جدول مقايسه خواص  برخي گازهاي  رايج با بيوگاز0000000000000000000000000000000000 0   75 7-3-7-جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي000000000000000000000000000000000000000000000 76 7-4- انواع واکنشها براي حذف مواد آلي: 78 7-5- اصول هضم بي هوازي: 79 7-6- مراحل و واکنش هاي توليد بيوگاز: 84 7-7- دلايل ارجحيت بيوگاز به ساير انرژيهاي تجديد پذير: 89 7-8- معايب سيستم بيوگاز: 100 7-9- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي‎ هوازي و توليد بيوگاز: 101 7-10- بيوگاز و کود حاصله از آن: 113 7-11- برخي از خصوصيات کود بيوگازي: 114 7-12- مراحل ساخت واحد بيوگاز با تمام جزئيات آن: 120 7-12-1-روش هاي انجام آزمايش:00000000000000000000000000000000000000000000000000000  121  7-12-2-آيتمهايي  که بايد در طول زمان آزمايش اندازه گيري و بررسي شوند؟000000000000000000000    122 7-13- مرداب هاي مصنوعي. 129 7-14- توليد انرژي. 130 7-15- بيوگاز و برق حاصل از آن: 131 7-16- مزاياي بيوگاز: 134 7-16-1-امنيت انرژي                                    135 7-16-2بيوگاز همچنين داراي منافع عمومي زير مي باشد:                                136 8 -لندفیل. 141 8-1- پسماند چیست؟ 143 8-2- فرآیند تولید بیوگاز در لندفیل. 148 8-3- ساختار كلي لندفيل هاي مدرن. 149 8-4- تكنيكهاي مختلف جمع آوري گاز لندفيل ها 150 8-5- طراحي گودالهاي دفن زباله ‏ 154 8-6- سيستمهاي جمع آوري گاز غيرفعال: ‏ 158 8-7- طرح مناسب لندفيل ها 159 8-8- فراورده های جانبی لندفیل: 160 هزينه احداث لندفيل. 160 9 -بیومس.. 152 9-1- معرفی بیومس: 152 9-2- فرآيندهاي تبديل انرژي بيومس و كاربرد هاي آنها: 157 9-3- روشهای تبدیل بیومس به انرژی قابل استفاده: 158 9-4- انواع نيروگاههاي بيومس: 159 10 -بیوگاز در جهان. 152 10-1- کره 157 10-2- چین. 158 10-3- پاکستان. 162 10-4- نیجریه 162 10-5- ژاپن. 163 10-6- سوئد. 164 10-7- فیلیپین. 165 10-8- گواتما 166 10-9- انگلیس.. 167 10-10- برزیل. 167 10-11- آلمان. 168 10-12- نروژ 169 10-13- ایران. 170 11 -انرژی و وضعیت آن در ایران. 152 11-1- چگونگی توزیع مصرف انرژی در ایران. 195 11-2 وضعيت و پتانسيل هاي فعلي توزيع انواع حامل هاي انرژي. 196 11-3 مزاياي تدوين طرح جامع انرژي. 197 12 – نگاهي به تاريخچة بيوگاز در ايران. 201 12-1- تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه  بیوگاز: 203 12-2- پتانسيل توليد بيوگاز در ايران. 203 12-3- بيوگاز را مي توان از تخمير سه گونه زيست توده بدست آورد: 204 12-4- منابع تولید بیوگاز 207 12-5- اولویتهای استفاده از بیوگاز در ایران. 208 12-6- عوامل بازدارنده در گسترش فن‎آوريهاي توليد بيوگاز در ايران. 209 12-7- علل و ضرورت امکان استفاده از بیوگاز در ایران: 212 12-8- استفاده بهينه از دستگاههای بيوگاز در ايران. 213 12-9 پیشنهاداتی برای سیاست گزاری. 214 12-10- مزایای بیوگاز 215 12-11- محدوديت ها 218 12-12- نتیجه گیری. 218 13 -فناوری بیوگاز در مقیاس شهری. 221 13-1- رآكتورهاي بي هوازي. 222 13-2- بازیابی فاضلاب. 226 13-2-1-1-آرایش اصلی دستگاه های بیوگاز000000000000000000000000000000000000000000000 228 13-3- طراحی دستگاه های بیوگاز: 228 13-4- قسمتهای مختلف یک سایت بیوگاز 230 13-5- ساختار کلی دستگاههای تولید بیوگاز: 231 13-6- جاذب های بیوگاز 233 13-7- حوضچه ورودي: 234 13-8- حوضچه خروجي: 235 13-9- تانك تخمير 236 13-10- محفظه گاز: 238 13-11- انواع راکتورها 242 13-11-1-راکتور آزمایشگاهی:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 242 13-11-2-راکتور نیمه صنعتی:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 242 13-12- دوام و بقا : 243 13-13- طرح ریزی دستگاه های بیوگاز: 244 13-14- جاذب های افقی. 248 13-15- دستگاه مشترک بیوگاز 248 13-16- جاذب عمودی استاندارد کشاورزی. 249 13-17- جاذب عمومی بزرگ: 250 13-18- دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري به صورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) :‏ 251 13-19- دستگاه های چینی بیو گازی با قبه –ثابت: 254 13-20- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي) ‏ 257 13-21- دستگاه بيوگاز در مدل تايواني. 264 13-22- واحدهای بالونی: 264 13-23- دستگاه بیوگاز نوع فرانسوی. 265 13-24- دستگاه بیوگاز با لوله های چرمی. 266 13-25- دستگاه بیوگازی با کیسه ی پلی اتیلن. 268 13-26- انواع واحدهاي ساخته شده در ايران. 269 13-27- در یک تقسیم بندی دیگر دستگاههای بیوگاز به دو گروه تقسیم می شوند: 271 13-28- انواع هاضمهاي بيهوازي. 272 13-28-1-ناپيوسته:(Batch)………………………………………………………………………………………………………… 272 13-28-2-پيوسته:(Continious)00000000000000000000000000000000000000000000000000000 272 13-28-3-نيمه پيوسته continious)  :(Semi0000000000000000000000000000000000000000000  272 13-29- بارگیری (loading): استفاده از سیستم بیوگاز و دستگاه تخمیر به دو صورت انجام می گیرد: 273 13-29-1-سیستم بسته (bach type ):00000000000000000000000000000000000000000000000000 273 13-29-2-سیستم پیوسته (continues type ) :0000000000000000000000000000000000000000000 274 13-30- طراحی سیستم تولید بیوگاز: 275 13-30-1-حوضچه رسوب:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  275 13-30-2-هاضم:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  275 13-30-3-مخزن گاز:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 275 13-30-4-ابعاد مخزن گاز:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  276 13-30-5-استفاده از گاز تولیدی:000000000000000000000000000000000000000000000000000000  276 13-31- معرفي بخشهاي مختلف نيروگاه بيوگازي. 277 13-31-1-بخش تفكيك زباله و تامين پسماندهاي آلي  000000000000000000000000000000000000000  277 13-31-2-واحد هضم بيهوازي و توليد بيوگاز0000000000000000000000000000000000000000000000 277 13-31-3-واحد توليد برق و حرارت0000000000000000000000000000000000000000000000000000  278 13-31-4-ساير واحدها0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   278 13-32 مقیاس سیستمهای بیوگاز 279 13-32-1-سیستم بیوگاز خانگی )کوچک(00000000000000000000000000000000000000000000000  279 13-32-2-سیستم بیوگاز متوسط00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 280 13-32-3-سستم بیوگاز بزرگ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 281 14 -جمع آوري گاز و كاربردهای آن. 283 14-1- وسايل تعيين حجم گاز توليدي و آناليز بيوگاز 284 14-2-جداسازی انواع ناخالصی ها از گاز زیستی. 284 14-2-1-سولفورزدایی :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  284 14-2-2-رطوبت گیری:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 287 14-2-3-زدودن دی اکسید کربن :000000000000000000000000000000000000000000000000000000  287 14-2-4-فشرده سازی گاز تولیدی 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 287 14-3- گازی که از دستگاه هاضم حاصل می گردد دارای مصارف و کاربردهای زیادی می باشد از جمله: 287 14-4- سوخت خانگی. 292 14-5- مصرف وسایل مختلف در یک خانه روستایی مدرن به قرار زیر ارزیابی می شود: 293 مقدمه:  با توجه به اهميت موضوع توسعه و رشد اقتصادي، پرداختن به مسئله انرژي امري اجتناب ناپذير است. وجود انرژي مستمر، پايدار و اقتصادي لازمه هر­گونه توسعه و رشد اقتصادي مي باشد. پس از انقلاب صنعتي، انرژي به تدريج به يکي از عوامل اصلي در توليد ملي و حرکت چرخهاي اقتصادي کشورهاي صنعتي و به دنبال آن، ساير کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است. اقتصاد و تمدن کنوني تا حدي به انرژي وابسته است که تصور حتي لحظه اي ادامه ي زندگي در عصر حاضر بدون انرژي امکان­پذير نيست. با اختلال و يا توقف در عرضه­ي آن، ماشين اقتصادي از کار خواهد افتاد و حتي مي توان گفت که جامعه از حرکت باز مي ايستد. بنابراين تمامي کشورها در صدد هستند تا به هر نحو ممکن از انرژي مستمر و پايداري برخوردار باشند. از طرفي رشد اقتصادي و افزايش تقاضاي انرژي در جهان سبب شده كه قيمت نفت و گاز افزايش پيدا کرده و اتكا به اين منابع براي تأمين انرژي كاهش يابد. در اين ميان منابع تجديدپذير بهترين و اقتصادي ترين جايگزين براي نفت و گاز است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، بيشتر مخازن نفت خام حداكثر تا دو دهه آينده با افت فشار مواجه خواهند شد و به تدريج ميزان تقاضاي نفت از عرضه آن فراتر خواهد رفت. هرچند در ارتباط با ذخاير گاز طبيعي، ماندگاري آن طولاني تر خواهد بود، ولي در نهايت اين ذخاير نيز تحليل خواهند رفت و به اتمام خواهند رسيد. مسئله امنيت انرژي نيز از مواردي است که امروزه از اهميت ويژه­اي برخوردار است. منابع فسيلي مرسوم و تجديد ناپذير تأثير گذاري بالايي بر امنيت انرژي دارند. اين مسئله بسياري از كشورهاي جهان را واداشته است كه به مسئله امنيت عرضه انرژي تمايل پيدا كرده و به تغييرات گسترده­اي در اقتصاد انرژي خود بپردازند. در اين زمينه پيشرفت هاي فناوري، نويد بخش راه حل هايي نو درباره توليد انرژي مورد نياز بشر است، با شناسايي اين روش هاي جديد، گامي بلند در زمينه تغيير زيرساختهاي توليد انرژي برداشته شده است. استفاده از ذخاير نامحدود انرژي تجديدپذير در اين خصوص تأثيرات مهمي دارد. گستردگي و توزيع اين عوامل در طبيعت باعث شده است كه سيستم هاي توليد انرژي به سمت سيستم هاي محلي پيش برود كه انرژي هاي نوين به خوبي مي توانند براي اين منظور به كار گرفته شوند.  هم اکنون مسائلي مانند انرژي، محيط زيست، ازدياد مواد زائد خطرناك، اتمام پذيري منابع فسيلي و رشد فزاينده مصرف انرژي از جمله مفاهيمي هستند كه تحقيقات مختلفي را در جهان به خود اختصاص داده‌اند. به واقع اين مسائل روشن  مي کنند که ديگر نمي توان به منابع موجود انرژي متكي بود. در حقيقت، انجام تحقيقات گسترده در جهت دستيابي به منابع جديد و سالم كه در چند دهه اخير توسعه ويژه‌اي پيدا كرده‌اند را مي‌توان بيانگر ميزان اهميت اين نوع مفاهيم و علوم مرتبط به آنها دانست.     استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و محلي يکي از راه حلهايي مي باشد که ‏امروزه پيشنهاد مي گردد. بيوگاز يکي از اين انرژي هاي تجديد پذير مي باشد که علاوه بر توليد انرژي باعث ايجاد ‏کودهاي کشاورزي و افزايش سطح بهداشت عمومي جامعه و کنترل بيماريها مي شود و يک راه حل مناسب براي ‏دفع مواد زائد جامد مي باشد. فاضلاب و مواد زائد جامدي که توسط صنايع و جوامع توليد مي گردد باعث آلودگي ‏شديد محيط زیست مي شود که مي توان با استحصال بيوگاز خطرات ناشي از اين مواد را به شدت کاهش داد و از انرژي و ‏کود توليدي آن نيز استفاده نمود. استحصال بيوگاز را مي توان از فرايند هاي بي هوازي تصفيه فاضلاب مانند ‏UASB‏ ‏و همچنين از محل هاي دفن زباله نيز انجام داد و بخشي از هزينه هاي مصرفي را جبران نمود. بطور مثال يكي از ‏مشكلاتي كه دامداريها با آن دست به گريبان هستند، كنترل فضولات دامها براي كاهش ميزان بو و فرآورده هايي مي ‏باشد كه باعث ايجاد مشكلات زيست محيطي مي گردد. بيوگاز مي تواند ما را در مواجهه با اين مشكلات ياري ‏دهد. منافع زيست محيطي سيستم­هاي بيوگاز فراتر از سيستم­هاي تصفيه مرسومي است كه تاكنون مورد استفاده ‏قرار مي گرفتند (همانند مخازن ذخيره، بركه ها ولاگون ها). اين منافع زيست محيطي شامل كنترل بو، بهبود ‏كيفيت آب و هوا، بهبــود ارزش غذايي كــود توليدي، كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخــانه اي و دست يابي به ‏بيوگاز به عنوان يك منبع انرژي مي باشد. ‏همچنين با استفاده از انرژي زيست توده، به طور همزمان انرژي الكتريكي و حرارتي توليد ميگردد. براي نمونه جهت تأمين انرژي مصرفي يك ساختمان مسكوني، از انرژي توليدي زيست توده (بيوگاز توليد شده و استفاده آن در ديزل ژنراتور) بهره گرفته شده است. در حال حاضر بيوگاز بعنوان يكي از منابع عمده تأمين انرژي در دنيا مطرح است و اين گاز را هم بطور مستقيم در تأمين انرژي حرارتي و روشنايي و هم بعنوان يك گزينه مناسب براي استفاده در مولدهاي احتراق داخلي، ميكروتوربينها، پيلهاي سوختي و… جهت توليد برق مورد استفاده قرار مي‌دهند. در كشورمان ايران نيز تحقيقات گسترده‎اي در زمينه كاربرد بيوگاز در حال انجام است؛ لذا استفاده از بيوگاز چشم انداز بسيار روشني را در آينده براي بخش انرژي كشور ترسيم مي‎نمايد.        ايران سرزمين اعجاز انرژيها است، از يك سو داراي منابع گسترده سوختهاي فسيلي و تجديد ناپذير نظير نفت وگاز است، از سوي ديگر داراي پتانسيل فراواني در زمينه انرژيهاي تجديد پذير و نو مانند انرژي خورشيدي، زمين گرمايي، باد، هيدروژن و زيست توده است. استفاده از زيست توده به عنوان يك منبع انرژي نه تنها به دلايل اقتصادي بلكه به دليل توسعه پايدار و زيست محيطي جذاب بوده و از طرفي آن را عامل تسريع در رسيدن به توسعه پايدار ميدانند. سيستم­هايي كه زيست توده را به انرژي قابل مصرف تبديل ميكنند، ميتوانند در ظرفيت­هاي كوچك به صورت ماژول بكار روند. صنايع كشاورزي، جنگلداري و فضولات دامي از ذخاير اصلي زيست توده هستند كه فرصتهاي اساسي را براي توسعه اقتصادي مناطق روستايي و دور افتاده فراهم ميكند و بعد از انرژي خورشيدي بالاترين پتانسيل انرژي را دارا مي باشد. منابع انرژي زيست توده ميتواند به شكل اصلي انرژي برق و يا حامل­هاي انرژي چون سوختهاي گازي، جامد و مايع، نياز بخشهاي مختلف در جامعه بشري را تأمين كند كه اين موضوع وجه تمايز مباحث انرژي زيست توده نسبت به ساير انرژيهاي نو مي باشد، از طرفی به اهميت انرژي در پيشرفت ملي مي توان با جديت تأکيد کرد. انرژي کانوني است که پيشرفت و صنعتي شدن هر ملتي را توسعه مي دهد. حقيقت اين است که هر تحريفي در زنجيره ي تأمين انرژي در هر نقطه اي از زمان، نتيجه در دشواري هاي جدي اجتماعي و اقتصادي دارد. اهميت انرژي در تدارک کالاها و خدمات و ارزيابي استانداردهاي زندگي نوع بشر است و نقشی که در صنايع توليدي بازي مي کند حقيقت انکار ناپذيري است.     مدارک فزاينده­اي وجود دارد که سياست هاي انرژي جهاني که استفاده­ي کارآمد از سوخت هاي فسيلي و انرژي را ارتقا مي دهند به لحاظ محيطي غير مسئولانه و غير مداوم هستند؛ زيرا آن ها باعث فساد جدي محيطي در سطوح محلي، منطقه­اي و جهاني مي گردند. محدوديت منابع فسيلي و رشد سريع مصرف انرژي در جهان از جمله عواملي است که پژوهشگران را براي دستيابي به منابع جديد و قابل تجديد انرژي ترغيب مي کند. بيوگاز توسط باکتريهاي که موجب تجزيه، پوسيدن و شکسته شدن مواد آلي در شرايط بي هوازي مي‌گردند توليد مي‌شود. به طور کلي جذب بي هوازي شامل شکست کربوهيدرات هاي پيچيده براي ايجاد زيرلايه هاي تخمير پذير است. سپس اين زيرلايه­ها دستخوش تخمير قرار مي گيرند تا پيروويک اسيد را شکل دهند. در مراحل بعدي، پيروويک اسيد با اسيد استيک واکنش مي دهد تا بيوگاز را شکل دهد. بيوگاز که منبع توده زيستي است، در انتخاب منابع جايگزين انرژي براي افراد روستايي مورد ايده الي است، بدين مفهوم که ارزان است و به لحاظ توليد و منشأ، محلي است. همچنين منبعي از انرژي است که براي چندين مورد سودمند است؛ از جمله گرم کردن، روشن کردن، ايجاد توان الکتريکي با مقياس کوچک و غيره. بيوگاز ترکيب بي رنگي از متان (60 تا 70 درصد)، دي اکسيد کربن (30-20 درصد) و مقداري سولفيد هيدروژن است. از طرفی يکي از بهترين ا

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
کتاب انرژیهای نو و بیوگاز بیوگاز بیومس انرژیهای نو انرژیهای تجدیدپذیر biogas بیو انرژی تولید بیوگاز دستگاههای تولید بیوگاز

این کتاب در مورد انرژیهای نو و بیوگاز در 392 صفحه و در قالب پی دی اف و شامل کتاب انرژیهای نو و بیوگاز،بیوگاز،بیومس،انرژیهای نو،انرژیهای تجدیدپذیر،biogas،بیو انرژی،تولید بیوگاز،دستگاههای تولید بیوگاز، و غیره می باشد.
دسته بندی: کتاب » فنی و مهندسی
تعداد مشاهده:
1805
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 392

حجم فایل:14,235
کیلوبایت

 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان شیروان

  دانلود شیپ فایل مرز شهرستان شیروان دانلود دانلود شیپ فایل مرز شهرستان شیروان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل مرز شهرستان شیرواندر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز…

 • پاورپوینت تأثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی

  پاورپوینت تأثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی، در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه اصول حاکم بر محیط های فشار آفرین واکنش…

 • تحقیق بهره وری نیروی انسانی

  تحقیق بهره وری نیروی انسانی دانلود توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع بهره وری نیروی انسانی،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مفهوم بهره‎وري براي حصول به نتيجه‎اي بهتر درگذران زندگي، ايجاد آسايش در مقابل استفاده از كار و…

 • دانلود پاورپوینت موتورهای با سوخت الکل

  دانلود پاورپوینت موتورهای با سوخت الکل دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت موتورهای با سوخت الکلفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن بررسی ماده الکل و سوخت زیستیبراساس تعریف علم شیمی اتانول یا الکل اتیلیک با فرمول…

 • پاورپوینت مراحل طراحی اندازه های یک توربین پلتن

  پاورپوینت مراحل طراحی اندازه های یک توربین پلتن دانلود دانلود پاورپوینت مراحل طراحی اندازه های یک توربین پلتن جهت رشته صنایع در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     توربین پلتون…

 • مقاله کارشناسی کامپیوتر سیستم های خبره

  مقاله کارشناسی کامپیوتر سیستم های خبره دانلود مقاله کارشناسی کامپیوتر سیستم های خبره دسته: کامپیوتر بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 سیستم‌های خبره برنامه‌های كامپیوتری هستند كه بعضی از مهارت‌های غیر الگوریتمی…

 • دانلود مبانی نظری نقدشوندگی سهام

  دانلود مبانی نظری نقدشوندگی سهام دانلود نقدشوندگی سهام  نقدشوندگی [1] بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که…

 • دانلود پاورپوینت ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعی

  دانلود پاورپوینت ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ازدواج و روابط عاطفی و اجتماعیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 127پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  تعريف خانواده:  خانواده عبارتست از يك واحد اجتماعي كه در اثر…

 • پاورپوینت فیزیولوژی تنفسی

  پاورپوینت فیزیولوژی تنفسی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع فیزیولوژی تنفسی، در قالب pptx و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   تنفس مکانیک تهویه ریوی سورفکتانت کار تنفسی حجم های ریوی ظرفیت های ریوی اعمال مجاری تنفس رفلکس سرفه رفلکس…

 • تحقیق برنج rice

  تحقیق برنج rice دانلود دانلود تحقیق برنج riceنوع فایل : Word تعداد صفحات : 24فهرست و شرح مطالب تاریخچه: بقایای فوسیل پیشین شالی در شرق چین توسط علما وباستان شناسان جمع آوری شده و تاریخ زرع آنرا(3000 ) سال قبل از میلاد تخمین نموده است .…

 • پاورپوینت-دستگاه تراش و اصول تراشکاری- lathe- در 62 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت-دستگاه تراش و اصول تراشکاری- lathe- در 62 اسلاید-powerpoin-ppt دانلود این نوشته درمورد دستگاه تراش و فرز و اجزای آنها می باشد که تمام دستگاههای تراش را توضیح میدهد و نحوه کار با آنها را نیز بیان میکند در 105…

 • مقاله یافتن پارامترهای دینامیکی مواد ویسکوالاستیک با تحلیل دادههای تجربی پاسخ فرکانسی

  مقاله یافتن پارامترهای دینامیکی مواد ویسکوالاستیک با تحلیل دادههای تجربی پاسخ فرکانسی دانلود مقاله یافتن پارامترهای دینامیکی مواد ویسکوالاستیک با تحلیل دادههای تجربی پاسخ فرکانسی دسته: مکانیک بازدید: 6 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 812 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم

  نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم دانلود ما در اين پژوهش در اصل به دنبال پاسخ بدين پرسش بوديم كه آيا سايتهاي اجتماعي فعال در سپهر مجازي و بويژه شبکه های اجتماعي اينترنتي از قابليت…

 • پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده)

  پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) دانلود عنوان: پاورپوینت استراتژی بازاریابی مشتری مدار (فصل هفتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده) دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 27 اسلاید…

 • پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها

  پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها دانلود پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها دسته: فناوری اطلاعات بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری…

 • پاورپوینت برج ترنینگ تورسو

  پاورپوینت برج ترنینگ تورسو دانلود دانلود پاورپوینت برج ترنینگ تورسو جهت رشته ی معماری در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این آسمان خراش در اسکله غربی…

 • پاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید

  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید دانلود در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده…

 • مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات

  مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات دانلود مجموعه اول مقالات مدیریت تولید  شامل  10 مقاله می باشد . فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه   تعداد صفحات مقالات 146 حجم فایل زیپ دانلودی  11.4 MB فهرست…

 • تمرینات آزمایشگاه معماری و مدار منطقی با مکس پلاس

  تمرینات آزمایشگاه معماری و مدار منطقی با مکس پلاس دانلود توضیحات:دانلود تمامی تمرینات آزمایشگاه معماری و مدار منطقی بار مکس پلاس، این فایل شامل تمامی مدارهای مورد نیاز برای طراحی یک کامپیوتر پایه از جمله حافظه، گذرگاه مشترک، ثبات ها،…

 • رمپ (Merging)

  رمپ (Merging) دانلود رمپ (Merging) دسته بندي : فنی و مهندسی » حمل و نقل جزئیات و دریافت نام فایل : رمپ (Merging) فرمت فایل، ppt تعداد صفحه : 45 صفحه.بخشی از متن فایل:• مدیریت رمپ بکارگیری طرحها و تجهیزات…

 • تحقیق اعتبار یابی و هنجار سازی پرسشنامه نقش جنسیتی (بم) در دانش آموزان

  تحقیق اعتبار یابی و هنجار سازی پرسشنامه نقش جنسیتی (بم) در دانش آموزان دانلود پروژه درس روش تحقیق پیشرفته، اعتبار یابی و هنجار سازی پرسشنامه نقش جنسیتی ( بم) در  دانش آموزان  سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر تهرانبخشی از متن:در…

 • پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و تاثیر ان و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

  پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و تاثیر ان و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه رابطه بین رفتار مشتری و تاثیر ان و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   * با…

 • دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان تهران

  دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان تهران دانلود دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان تهران دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه خطوط هم تبخیر استان تهران خطوط هم تبخیر، خطوطی است که…

 • جزوه برنامه نویسی C - استاد اشجری دانشگاه امیرکبیر

  جزوه برنامه نویسی C - استاد اشجری دانشگاه امیرکبیر دانلود جزوه برنامه نویسی C - استاد اشجری دانشگاه امیرکبیر دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه برنامه نویسی C - استاد اشجری دانشگاه…

 • پاورپوینت موتورهای پله ای (Stepper Motors)

  پاورپوینت موتورهای پله ای (Stepper Motors) دانلود بخشی از متن:کاربردهای موتورهای پله ای با کنترل عددی ماشین های تولید آغاز شد و بعد ها به لوازم جانبی کامپیوتر و تجهیزات اداری انتقال یافت. مهم ترین لوازم جانبی کامپیوتر که در…

 • پاورپوینت بررسی معماری نمایشگاه شهر آفتاب

  پاورپوینت بررسی معماری نمایشگاه شهر آفتاب دانلود پاورپوینت بررسی معماری نمایشگاه شهر آفتابتعداد اسلاید :  22  در این فایل نمایشگاه کتاب شهر آفتاب مورد تحلیل قرار گرفته است فهرست مطالبسال شروع ساختگروه طراحیویژگی طراحی نمایشگاه شهر کتابویژگی فنی نمایشگاه شهر کتابمراحل…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی استخر پرورش ماهی

  طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی استخر پرورش ماهی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی استخر پرورش ماهیتعداد صفحات : 10 با فرمت ورد و قابل ویرایشمقدمه در میان ماهیان سردابی قزل‌آلا یکی از پرطرفدارترین گونه‌ها بین مصرف‌کنندگان و…

 • دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال...

  دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال... دانلود دانلود پایان نامه با موضوع بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستان نوع فایل : Word تعداد صفحات : 104پايان…

 • پایان نامه کارشناسی اطلاعات عملیات با عنوان بررسی عملکرد رادار مونو پالس در محیط جنگ الکترونیک

  پایان نامه کارشناسی اطلاعات عملیات با عنوان بررسی عملکرد رادار مونو پالس در محیط جنگ الکترونیک دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اطلاعات عملیات بررسی عملکرد رادار مونو پالس در محیط جنگ الکترونیک (بصورت جامع و کامل)   مقدمه و تاریخچه:…

 • دانلود پروژه عمران- سازه های بتن آرمه

  دانلود پروژه عمران- سازه های بتن آرمه دانلود دانلود پروژه عمران-  سازه های بتن آرمه دستی و نرم افزاری فصل اول – بارگذاری  1 فصل دوم – تحلیل دستی  61 فصل سوم – طراحی ستون  80 فصل چهارم – طراحی…

 • تحقیق بازاریابی و بخش بندی بازار

  تحقیق بازاریابی و بخش بندی بازار دانلود بخشی از متن:بازاریابی یک فرایند اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن افراد و گروه ها، نیارها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش…

 • ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

  ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران دانلود ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق رشته حقوق با موضوع ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت…

 • ترجمه مقاله مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی

  ترجمه مقاله مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی دانلود ترجمه مقاله مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی دسته: برق بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 658 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسیچکیده این…

 • پژوهش سبک زندگی اسلامی

  پژوهش سبک زندگی اسلامی دانلود پژوهش سبک زندگی اسلامی دسته بندي : علوم انسانی » فقه و معارف اسلامی جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع سبک زندگی اسلامی،در قالب doc و در 31 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:جهان شناسی…

 • نمونه سوالات ارشد-پژوهش هنر

  نمونه سوالات ارشد-پژوهش هنر دانلود نمونه سوالات ارشد-پژوهش هنر   جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور--پژوهش هنر- شامل دروس زیر  1-مطالعات تطبیقی هنر 2- جامعه شناسي هنر  3-آشنایی با هنر و تمدن شرق 4- تجزیه و تحلیل و…