پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر

دانلود

رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبرتعاریف و مفاهیم اعتماد به رهبر اعتماد
یکی از بارزترین نشانه­های رهبری است. هنگامی که پیروان به رهبرانشان
اعتماد کنند، علاقه دارند که در مقابل اعمال و رفتار رهبر فقط فرمانبردار
باشند (شفیع­پور مطلق و همکاران، 1390). جیسکز، استینکمپ، و کومار[1]
(1988)، در زمینه یابی شان از مقالات اعتماد، پیشینه را در حال رونق یافتن
توصیف کردند اما دریافتند که اعتماد به طور واحدی تعریف نشده است و پدیده
لغزنده ای به نظر می­رسد. اعتماد، تصمیم به اطمینان به دیگری است با این
انتظار که او بر اساس یک توافق مشترک، عمل خواهد کرد. در هر سطحی از
اعتماد، یک میزان معیار از ریسک به عنوان این که دیگری ممکن است بر اساس
توافق عمل نکند، وجود دارد. هوسمر[2] (1995)، بیان می کند اعتماد، اطمینان یک فرد، گروه یا مؤسسه بر یک وظیفه­ی داوطلبانه پذیرفته شده برای فرد، گروه یا مؤسسه دیگر، برای شناسایی و حمایت از حقوق و منافع همه­ی کسانی است که در یک تلاش مشترک یا تبادل اقتصادی، درگیر شده­اند،
است، اکثر محققان روی تعریف اعتماد به عنوان حالتی شامل اطمینان داشتن به
انتظار مثبت در مورد انگیزه­های دیگران در موقعیت­هایی که ریسک در پی دارد،
توافق دارند. مؤسسات، برای به دست آوردن مزایای اجتماعی و اقتصادی که با
روابط بر مبنای اعتماد مرتبطند، سطوح بالای ریسک را می­پذیرند (اشجع و همکاران،1388). بسياري از محققان معتقدند اعتماد به طور كلي اطمينان و خوش بيني نسبت به وقوع حوادث، يا اطمينان داشتن به ديگران بدون وجود دلايل اجباري است (Smith & Birney,2011). در حقيقت اعتماد، باور ما بهاين امر است كه ديگران همان كاري را انجام مي دهند كه ما از آن ها انتظار داريم، بدون اينكه آن ها تحت نظارت باشند (شیرازی و همکاران، 1391). اعتماد به معني اعتقاداتي است كه افراد در مورد رفتار آينده گروه مقابل دارند. هرچه گروه الف، اعتقاد بيشتري داشته باشد كه گروه ب در روابط به تعهداتش عملمي كند (كه اين امر نشان دهنده حسن نيت و صلاحيت گروه ب است)، گروه الف به گروه ب، اعتماد بيشتري خواهد کرد (Lee,2014). اعتماد انتظار مثبت از فردي است كه از طريق كلمات، اقدامات يا تصميمات، فرصت طلبانه اقدام نكند و در شرايط مختلف بتوان به او متكي بود. اعتماد بر مبناي اطلاعات و شناخت ايجاد مي­شود. اعتماد در طول زمان و گاهي به ندرت شكل مي­گيرد. اين حس در بعضي از شرايط كه به مشكلي بر مي­خورد، به شدت آسيب­پذير است. فردي كه به فردي ديگر اعتماد مي­كند، مسئوليت چنين اقدامي را پذيرفته است و در هر ارتباط توأم با اعتماد، اين تمايل به خطرپذيري و مسئوليت­پذيري وجود داردChan, 2014)  &Mak ). رابینسون[3]
(1996) اعتماد را به عنوان انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه
با احتمال اینکه اعمال آتی طرف­های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منابع و فرصت
طلبی باشد، تعریف می­کند (Shockley- Zalabak et al, 2012). شاو[4]اعتماد را، اعتقاد به اين موضوع تعريف مي­كند كه براي دستيابي به انتظاراتمان، به ديگران وابسته هستيم. به اعتقاد چارلتون، رهبران به كاركنان اعتماد مي­كنند، براي اينكه كاري را انجام دهند كه نياز دارند انجام شود. رهبران به شباهت در گفتار و كردار نياز دارند (بودلایی و همکاران،1390). هم چنین در ادبیات روانشناسی اجتماعی، واژه اعتماد از دو زیرسازه مفهوم سازي شده است؛ اعتماد به عنوان یک حالت ذهنی در برابر اعتماد به عنوان یک رفتار. با این همه، علی رغم این مفهوم سازي، اکثر محققین روابط بازاریابی، اعتماد را به عنوان یک حالت ذهنی در نظر می­گیرند تا یک رفتار(Jeabeom & Swinder, 2010). اعتماد در سازمان زماني به وجود مي­آيد كه كاركنان احساس اطمينان كنند كه نتايج تلاش­هايشان برايشان مؤثر است و اهداف فرد و سازمان در يك راستا قرار گيرند. زمينه هاي متعددي براي مطالعه متغير اعتماد وجود دارد. محققاني بر اين عقيده هستندكه اعتماد سازماني كليد انجام وظايف سازماني به نحو مطلوب است و اثربخشي و موفقيت خط مشي­هاي منابع انساني و اقدامات مربوط به آن، وابسته به اعتماد به مديران سازمان است؛ برخی ديگر معتقدند اعتماد كليد اصلي براي توسعه روابط بين فردي است و در سازمان اگر سطح اعتماد پايين باشد كاركنان جريان اطلاعات را در سازمان منحرف مي كنند و ارتباطات باز و صادقانه از بين مي رود و تصميمات سازمان كيفيت لازم را ندارد (افخمی روحانی،1391). در حالي كه اعتماد ميان فردي، بين اعضاي سازماني وجود دارد، اعتماد سازماني بيانگر اعتماد بين اعضاي سازمان و خود سازمان است. اين نوع اعتماد از طريق تعامل ميان همكاران، سرپرستان و رهبري سازمان به وجود آمده است و پرورش مي­يابد (بودلایی و همکاران،1390). از ديدگاه ساشكين [5] (1990) اعتماد به رهبران عبارت است از “سطح اطميناني كه كاركنان در قبال رهبران سازمان احساس مي­كنند و ميزان اعتقاد كاركنان به آنچه مديران به آن­ها مي­گويند”(Chughtai & Buckley,2013). اعتماد به رهبر همان اعتماد شخصي است یعنی، اعتمادي كه زيردستان به مديرانشان دارند تا علاقة آنان را بي طرفانه در نظر بگيرد (فرهنگ و همکاران، 1390). رهبران از طریق رفتار خود به ایجاد و حفظ اعتماد می­پردازند. به نظر می­رسد اعتماد در درجه نخست، توسط رفتار خوش و حمایت گرایانه رهبر به وجود می­آید. درستی رفتار و تناسب میان ارزش­هاي اعتقادي و ارزش­هایی که به صورت قانون درآمده، براي ایجاد اعتماد در کارکنان نسبت به رهبران بسیار حیاتی است (Flaherty & Pappas, 2014). شیوه­هاي ارتباطی رهبران بر اعتماد پیروان نسبت به آنان تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، ارتباط مکرر، هم قبل و هم بعد از تحت مالکیت شرکت دیگر درآمدن و ارائه اطلاعات مفید به کارکنان پیرامون شرکتی که تحت مالکیت شرکتی دیگر درآمده، اعتماد کارکنان نسبت به مدیریت جدید را افزایش می­دهد (Nikandrou et al, 2012). از دیدگاه تبادل اجتماعی، تبادلات مکرر، اعتماد میان رهبران و پیروان را بنیان می­گذارد(احمدی و همکاران،1392). سه
ویژگی برای پرورش اعتماد به خصوص اعتماد به رهبر ضروری است: توانایی،
خیرخواهی و انسجام. شخصی که اعتماد می­کند، سعی می­کند در مورد اعتماد
رهبر، بر اساس خصوصیات شخص مانند صداقت، امانت­داری، قابلیت اعتماد، احترام
و بی­طرفی نتیجه گیری کند و این نتیجه گیری بر نگرش و رفتار او تأثیر واحد
خواهد داشت (Wong & Cummings, 2013).   سیر تاریخی مطالعات اعتماد توجه به مفهوم اعتماد از دهة 1980 تا دهة  1995 بيشتر شد. اين واژه از ديدگاه­هاي متفاوتي، در طي چندين دهه، مطالعه شده­است (پناهی، 1390). در
مطالعات مدیریت و سازمان، خصوصاً مقاله زند (1972) اعتماد یک پدیده ی
تدریجی و خود- تقویتی است. او یک مدل تقویت مارپیچی را از پویایی­های
اعتماد ارائه می­کند. یک جریان مهم در ادبیات سازمانی راجع به اعتماد، به
تئوری سازمان و حاکمیت اقتصاد مربوط است. جریان دیگر راجع به تحقیقات در
مورد اعتماد به جنبه­های اجتماعی- روانشناختی روابط تجاری و اقدامات
مدیریتی اشاره می­کند. از زمان فوکس[6] (1974) محققان بی شماری شکل­گیری و توسعه اعتماد درون سازمان­ها را بررسی کرده­اند. برای مثال، به مساعدت­های مایر[7] و همکارانش (1995) مک آلیستر[8] (1995) کرید و مایلز[9] (1996) و لویکی و بانکر[10]
(1996) می توان اشاره کرد. در سال­های اخیر همچنین محققان به دنبال تفکیک
اعتماد درون سازمانی از اعتماد بین سازمان­ها بوده­اند و مقالاتی را در این
زمینه تدوین کرده­اند. درمورد اثر اعتماد بر پیامدهای نگرشی و رفتاری در
سازمان­ها نیز تحقیقاتی انجام و مشخص شده است که اعتماد به عنوان یک پیش
بینی کننده برای پیامدهایی همچون رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی،
رضایت شغلی و عملکرد شغلی است. همچنین مشخص شده است که اعتماد سازمانی عامل
اساسی در ایجاد روابط کاری مشارکتی در بین اعضای سازمانی است و اعتماد به
رهبر از مهم­ترین انواع اعتماد در سازمان است که به عملکرد سازمان کمک
می­کند. (حسین­زاده و شعبانی کلاته، 1390).    دیدگاه­ها و مدل­های اعتماد به رهبر درون
نظریه­ی هزینه­ی اقتصادی تبادل، اعتماد به عنوان جانشینی برای ساز و
کارهای پرهزینه­ی کنترل و هماهنگی، دیده می­شود. نظریه­ی سرمایه اجتماعی
استدلال می­کند که اعتماد یک روان کننده رابطه است که منجر به مزایای بیشتر
انتقال دانش، یادگیری مشترک، و تقسیم ریسک­ها و هزینه­های مرتبط با بررسی و
مورد استفاده قرار دادن فرصت­ها، می­شود. هریک از این نظریه­ها تا حدی
مزایای متفاوت جمع آوری شده در مورد اعتماد به روابط بین سازمانی را توضیح
می دهد. محققان در مورد فرایندهایی که اعتماد از طریق آن­ها شکل می­گیرد و
فرایندهایی که اعتماد از طریق آن­ها بر پیامدهای محیط کاری، و ماهیت خود
سازه تأثیر می­گذارد، توضیحاتی ارائه داده­اند. برای نشان دادن این تنوع
نظری، میان دو دیدگاه نظری از لحاظ کیفی متفاوت از اعتماد به رهبر، تمایز
قائل می­شوند. دیدگاه اول
بر ماهیت رابطه رهبر- پیرو (یا دقیق­تر بر این که پیرو ماهیت رابطه را
چگونه درک می­کند)، تمرکز دارد. برای نمونه، برخی محققان اعتماد به رهبر را
به عنوان عمل­گر بر اساس یک فرایند تبادل اجتماعی، توضیح می­دهند. پیروان
رابطه با رهبرانشان را ورای قرارداد اقتصادی معیار می­بینند که گروه­ها بر
مبنای اعتماد، حس نیت و ادراک تعلق متقابل اجرا می­کنند. تبادل حاکی از یک
رابطه با کیفیت بالا است، و مسائل و مراقبت و توجه در رابطه، محوری هستند.
این دیدگاه با عنوان دیدگاه مبتنی بر رابطه توصیف می­شود. دیدگاه دوم
بر ادراک ویژگی رهبر و این که چگونه بر حس یک پیرو از آسیب پذیری در یک
رابطه سلسله مراتبی تأثیر می گذارد، تمرکز دارد. بر اساس این دیدگاه،
موضوعات مرتبط با اعتماد در مورد ویژگی یک رهبر مهم اند، زیرا ممکن است
رهبر برای تصمیم گیی هایی که تأثیر حیاتی روی یک پیرو و توانایی پیرو برای
کسب اهدافش (مثل ارتقاها، پرداخت، تخصیص کارها و اخراج­ها) داشته
باشد، مختار باشد. این دیدگاه بیان می­کند که پیروان تلاش می­کنند در مورد
ویژگی­های رهبر مثل یکپارچگی، انصاف، و توانایی استنباط­هایی بسازند و این
که این استنباط­ها پیامدهایی برای رفتار و نگرش­های کاری دارد. به این
دیدگاه به عنوان دیدگاه مبتنی بر ویژگی اشاره می­گردد (اشجع و همکاران،1388).فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 53 مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر مبانی نظری رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر رهبری خدمتگزار اعتماد به رهبر

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
742
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:253
کیلوبایت

 • حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهاردهم

  حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهاردهم دانلود حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهاردهم دسته بندي : کتاب » فنی و مهندسی جزئیات و دریافت حل المسائل…

 • پاورپوینت (اسلاید) کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک

  پاورپوینت (اسلاید) کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک دانلود پاورپوینت (اسلاید) کنترل مدیریت و اندازه گیری عملکرد استراتژیک دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته حسابداری مدیریت با موضوع کنترل مدیریت و…

 • تحقیق حسابداری تنخواه گردان

  تحقیق حسابداری تنخواه گردان دانلود تحقیق حسابداری تنخواه گردان دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق حسابداری با موضوع حسابداری تنخواه گردان در قالب فایل word و در حجم 65 صفحه.چکیده:در اغلب واحد های تجاری برای…

 • کمپرسور طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  کمپرسور طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود کمپرسور طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته: مکانیک بازدید: 6 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 1394 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 کمپرسور طراحی شده در سالیدورک و کتیا قیمت فایل…

 • پرسشنامه مدیریت تعارض (استیفن رابینز)

  پرسشنامه مدیریت تعارض (استیفن رابینز) دانلود توضیحات:این پرسشنامه توسط استیفن پی، رابینز در سال 1991 تهیه شد که در پژوهش خود پنج شيوه ­ی مديريت تعارض را درون سه استراتژي (راه حل­گرایی، عدم مقابله و کنترل) قرار داده ­اند. که…

 • کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی

  کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی دانلود کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی دسته بندي : علوم پزشکی » دامپزشکی جزئیات و دریافت توضیحات:کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی، تالیف داریوش…

 • تحقیق گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر

  تحقیق گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر دانلود تحقیق گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق با موضوع گل و گیاه…

 • مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

  مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی دانلود مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدینوع فایل: wordقابل ویرایش 55 صفحهچکیده:مقدمه: اهمیت موضوعواقعیت این است…

 • جزوه مبانی نظری معماری

  جزوه مبانی نظری معماری دانلود جزوه مبانی نظری معماری دسته: معماری بازدید: 4 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 9074 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 137 جزوه مبانی نظری معماری كه با فرمت پی دی اف در 137 صفحه آماده شده…

 • هک سایت

  هک سایت دانلود امروز میخوام آموزش ساده و کلی استفاده از نرم افزار هویج رو یاد بدم. هویج چیست : هویج یک نرم افزار که شما رو برای هک سایت های که باک sql دارند کمک میکنه با استفاده از…

 • پاورپوينت حسابداری مالیاتی

  پاورپوينت حسابداری مالیاتی دانلود دانلود پاورپوينت حسابداری مالیاتی رشته حسابداری در قالب 180 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش     -مالياتهاي غيرمستقيم الف) ماليات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمركي 2. سود…

 • پاورپوینت تجارت آب مجازی در ایران

  پاورپوینت تجارت آب مجازی در ایران دانلود دانلود پاورپوینت تجارت آب مجازی در ایران جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         پیش بینی می…

 • تأثير آموزش آرام سازي عضلاني و تنش زدايي تدريجي همراه با بازخورد زيستي بر اضطراب دانشجويان

  تأثير آموزش آرام سازي عضلاني و تنش زدايي تدريجي همراه با بازخورد زيستي بر اضطراب دانشجويان دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: تأثير آموزش آرام سازي عضلاني تنش زدايي تدريجي همراه بازخورد زيستي اضطراب دانشجويان دسته بندی: علوم انسانی…

 • شیپ فایل روستاهای استان خراسان جنوبی

  شیپ فایل روستاهای استان خراسان جنوبی دانلود مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum: D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقشه نقاط روستایی شیپ فایل روستاها دانلود نقشه روستاهای استان ها لایه جی آی اس…

 • پاورپوینت برج العرب

  پاورپوینت برج العرب دانلود دانلود پاورپوینت برج العرب 44 اسلاید قابل ویرایش برج عربی(The Burj Al Arab Arabian Tower) دبی یکی از شاهکارهای معماری و سازه های بی نظیری است که تاکنون به دست انسان ساخته شده است.یکی از باورنکردنی ترین…

 • پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک

  پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک دانلود پرسشنامه معتبر رضایت شغلی که از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد برگرفته شده است.این پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان بانک است که در آن به بررسی عوامل موثر بر رضایت…

 • پاورپوینت مقاوم سازی پل‌ها در برابر زلزله و بررسی بار زلزله

  پاورپوینت مقاوم سازی پل‌ها در برابر زلزله و بررسی بار زلزله دانلود پاورپوینت مقاوم سازی پل‌ها در برابر زلزله و بررسی بار زلزله دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت پاورپوینت مقاوم سازی پل‌ها در برابر…

 • پاورپوینت CLUSTER COMPUTING

  پاورپوینت CLUSTER COMPUTING دانلود دانلود پاورپوینت CLUSTER COMPUTINGتعداد اسلاید : 30 به طور معمول نرم افزارها برای اجرای سری با ویژگی های زیر نوشته می شوند: ž1 – اجرا روی یک ماشین با یک پردازنده ž2 – تقسیم بندی برنامه…

 • پرسشنامه مقیاس رضایت مندی زناشویی

  پرسشنامه مقیاس رضایت مندی زناشویی دانلود پرسشنامه مقیاس رضایت مندی زناشویی دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پرسشنامه مقیاس رضایت مندی زناشویی قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از…

 • گزارش کار آز شیمی تجزیه 1 تعیین میزان رطوبت نمک طعام

  گزارش کار آز شیمی تجزیه 1 تعیین میزان رطوبت نمک طعام دانلود ما این گزارش کارها را از بهترین منابع برای شما گردآوری کرده ایم (هر گزارشی که گزارش کار نیست ) گزارش کار آز شیمی تجزیه 1 تعیین میزان رطوبت نمک…

 • مقاله مجتمع مسکونی

  مقاله مجتمع مسکونی دانلود مقاله مجتمع مسکونی دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 11814 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 پروژه معماری و نقشه کشی است که تمام نقشه ها و فایل های و…

 • پاورپوینت معماری مسجد میرچخماق

  پاورپوینت معماری مسجد میرچخماق دانلود پاورپوینت معماری مسجد میرچخماق دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت معماری مسجد میرچخماق، در حجم 18 اسلاید، شامل سرفصل های: نقشه هوایی، پلان، تزیینات، مقطع ها و ...پاورپوینت مربوط…

 • بررسی سیستمهای قدرت 1و2

  بررسی سیستمهای قدرت 1و2 دانلود جزوه کامل و باارزش بررسی سیستمهای قدرت کارشناسی و کارشناسی ارشد برق مربوط به یکی از دانشگاههای دولتی.........شامل 210 صفحه.......   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: برق سیستم قدرت ارشد جزوه

 • گزارش کارآموزی رشته عمران طراحی و ساخت برج شهران

  گزارش کارآموزی رشته عمران طراحی و ساخت برج شهران دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: گزارش کارآموزی رشته عمران طراحی ساخت برج شهران

 • پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسميت، كندال و هالين)

  پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسميت، كندال و هالين) دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسميت، كندال و هالين) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (JDI)، تالیف اسميت، كندال و هالين،…

 • پروژه فلورسانس پرتو ایکس XRF

  پروژه فلورسانس پرتو ایکس XRF دانلود فهرست1 تاریخچه 12 معرفی روش 13 اصول کارکرد 24 اجزای دستگاه 55 نمونه‌سازی 56 انواع روش‌ها 86.1 سیستم انتشار انرژی 96.2 سیستم انتشار طول موج 86.3 سیستم بازتاب کل 96.4 سیستم وضوح بالا 116.5…

 • تأثیر زلزله بر خطوط انتقال آب شهری

  تأثیر زلزله بر خطوط انتقال آب شهری دانلود دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی زلزله تأثیر  زلزله بر خطوط انتقال آب شهری    بیان مساله  ایران از جمله کشورهای زلزله خیز جهان است. 90 درصد خاک ایران بر روی نوار زلزله واقع…

 • درخت جاودانگی

  درخت جاودانگی دانلود درخت جاودانگی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت براي آشنايي شما با داستان هاي كهن و گويندگان بزرگ٬داستان زير از كتاب"مثنوي معنوي"مولوي برگزيده و بازنويسي شده است٬مولوي٬شاعر بزرگ ايران٬هفتصد سال پيش…

 • نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها

  نگاهی به آسیب های خانواده امروز و علل ضعف در کارکردها دانلود بخشی از متن:شکی نیست که خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد. اين خانواده، از یک سو هنوز…

 • تحقیق تب بي دوام گاوي (Bovine Ephemeral Fever)

  تحقیق تب بي دوام گاوي (Bovine Ephemeral Fever) دانلود مقدمه:تب بي دوام گاوي (BEF) يك بيماري ويروسي,‌بند پا برد (arthropod-borne) همه گير , غير واگير دار (non contagious- not transmissible by contact) است كه صرفاً در گاو و گاوميش بروز…

 • دالنود تحقیق بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

  دالنود تحقیق بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي دانلود فهرست1-مقدمه................................................................................................................................................ 22-بلوغ..................................................................................................................................................... 53-انواع بلوغ........................................................................................................................................... 54-سن بلوغ........................................................................................................................................... 75-نشانه هاي بلوغ.............................................................................................................................. 96-بلوغ و بحران بيولوژيكي........................................................................................................... 117-بلوغ و بحران عاطفه................................................................................................................... 158-منابع................................................................................................................................................. 26   پرداخت و دانلود برچسب ها: تحقیق بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي بلوغ…

 • چگونه قدرت موتور خودرو خود را افزایش دهیم؟

  چگونه قدرت موتور خودرو خود را افزایش دهیم؟ دانلود چگونه قدرت موتور خودرو خود را افزایش دهیم؟بدون شک هر وسیله الکترونیکی و مکانیکی نیاز به نگهداری دارد تا با گذشتزمان، از کیفیت و کارایی آن کاسته نشود. خودرو نیز از…

 • دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط اختلال اضطراب فراگیر و راهبردهای مقابله با استرس

  دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط اختلال اضطراب فراگیر و راهبردهای مقابله با استرس دانلود عنوان پروپوزال: دانلود پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط اختلال اضطراب فراگیر و راهبردهای مقابله با استرس تعداد صفحات: 29 پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل…

 • پاورپوینت نور و معماری

  پاورپوینت نور و معماری دانلود دانلود پاورپوینت نور و معماری ۴۰ اسلاید  فهرست مطالب: مقدمهتعريفمنابع نورتفاوت نور طبیعی و ساختگیهماهنگی بین نور طبیعی و ساختگینور و بیناییاهمیت  نور:تاثيرنور در طبيعتتأثیرات روانی نورطبیعی نوروبشراستفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایراننورگیرتمرکزو تاکيد برروی سوژه…

 • دانلود پاورپوینت دستگاه های آنژیوگرافی

  دانلود پاورپوینت دستگاه های آنژیوگرافی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دستگاه های آنژیوگرافیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 39پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایلاین آزمایش از  همان اوایل کشف اشعه ایکس آغاز گردید .  به طوری که اولین باردرسال 1896…