مقاله مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید محصولات باغی(هلو، شلیل و زردآلو)

مقاله مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید محصولات باغی(هلو، شلیل و زردآلو)

دانلود

مقاله مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید محصولات باغی(هلو، شلیل و زردآلو) دسته: کشاورزی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 1093 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 این مقاله با محتوای مطالبی عالی و دقیقاً طبق فرمت دانشگاهی همراه با محاسبات و نمودارهای لازم در فصول و ضمائم این مقاله ارائه شده است که قابل ویرایش و در 93 صفحه تنظیم شده است جهت مشاهده فرهست ، چکیده و مقدمه این مقاله به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید قیمت فایل فقط 55,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود فهرست مطالب     چکیدهفصل اول:مقدمه و هدففصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشتهفصل سوم:مواد و روش هامشخصات جغرافیایی و توپوگرافی دشت مغاناقلیموضعیت جوی.وضعیت منابع آبوضعیت اراضی باغی شهرستان پارس آبادانرژی مصرفی در کشاورزیکارایی انرژی،بهره خالص انرژی،بهره وری انرژیمعادل های نهاده ها و ستانده های انرژیجمع آوری اطلاعات و آمار.روش تحقیقروش محاسبه انواع انرژی ها در باغداری نیمه مکانیزه.انرژی سوخت مصرفی.آبیاریانرژی نیروی انسانیانرژی معادل سوخت و استهلاک ماشین ها.روش محاسبه انرژی در باغداری سنتیفصل چهارم:نتایج و بحث. باغداری نیمه مکانیزه هلو، شلیل و زردآلو.محاسبه سوخت مصرفی در باغداری نیمه مکانیزه.محاسبه انرژی انسانی در باغداری نیمه مکانیزه.محاسبه انرژی معادل ساخت و استهلاکمحاسبه انرژی معادل آبیاری.محاسبه انرژی معادل سم، علف کش وکود شیمیاییسهم انرژیهای مختلف از کل انرژی نهاده درباغداری هلو،شلیل و زردآلو.   انرژی ستانده باغداری نیمه مکانیزه هلو، شلیل و زردآلو.محاسبه شاخص های انرژی برای باغداری نیمه مکانیزه هلو، شلیل و زردآلو.باغداری سنتی هلو، شلیل و زردآلومحاسبه انرژیهای نهاده درباغداری  سنتی هلو،شلیل و زردآلو.محاسبه انرژی معادل کار کارگریمحاسبه انرژی معادل داممحاسبه انرژی معادل ابزار کشاورزیمحاسبه انرژی معادل کود دامیسهم انرژی های مختلف ازکل انرژی های نهاده در باغداری سنتی.انرژی ستانده در باغداری سنتی هلو، شلیل و زردآلو.محاسبه شاخص های انرژی برای باغداری سنتی هلو، شلیل و زردآلومقایسه باغداری نیمه مکانیزه و سنتی در سه محصول هلو، شلیل و زردآلو.فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاداتپیشنهاداتپیوست ها.منابعفهرست جداول و نمودارهاجدول3-1:گروه محصولات کشاورزی.جدول3-2:معادل نهاده های کشاورزیجدول3-3:معادل انرژی محصولات تولیدیجدول3-4:ضریب کشش وانتقالجدول3-5:ارزش کارآیی سوخت تراکتورجدول3-6:دامنه بازده و سرعت مزرعه ایجدول3-7:ارزش مصرفی در روشهای مختلف حمل و نقلجدول3-8:عمر مفید برخی از ماشینهای کشاورزیجدول3-9:جرم برخی از ماشینهای کشاورزیجدول4-1:میانگین سوخت دیزل مصرفیجدول4-2:درصد انرژی معادل سوخت مصرفیجدول4-3:انرژی معادل توان انسانی درباغداری نیمه مکانیزه.جدول4-4:درصد انرژی معادل توان انسانی در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-5:انرژی معادل ساخت و استهلاک در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-6:درصد انرژی معادل ساخت واستهلاک در باغداری نیمه مکانیزه.جدول4-7:انرژی معادل سم،علف کش وکودشیمیایی در باغداری نیمه مکانیزه.جدول4-8:درصد انرژی معادل سم،علف کش و کودشیمیایی در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-9:متوسط انرژی نهاده از کل انرژی مصرفی در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-10:درصد هر یک از نهاده ها ازکل انرژی مصرفی در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-11:انرژی ستانده در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-12:شاخص های انرژی در باغداری نیمه مکانیزهجدول4-13:انرژی معادل توان انسانی در باغداری سنتیفهرست جدولجدول4-14:انرژی معادل دام در باغداری سنتی.جدول4-15:انرژی معادل ابزار کشاورزی در باغداری سنتیجدول4-16:انرژی معادل کوددامی در باغداری سنتیجدول4-17:متوسط انرژی نهاده ها ازکل انرژی مصرفی در باغداری سنتیجدول4-18:درصد انرژی معادل نهاده ها از کل انرژی مصرفی در باغداری سنتیجدول4-19:انرژی ستانده در باغداری سنتی.جدول4-20:شاخص های انرژی در باغداری سنتی.نمودار4-1:کارآیی انرژی در باغداری نیمه مکانیزه وسنتی.نمودار4-2:بهره خالص انرژی در باغداری نیمه مکانیزه و سنتینمودار4-3:بهره وری انرژی در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی.نمودار4-4:شدت انرژی در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی.نمودار الف:درصد انرژی معادل نهاده ها در باغداری نیمه مکانیزه.نمودار ب:درصد انرژی معادل نهاده ها در باغداری سنتینمودار ج:مقایسه مجموع انرژی در نهاده های باغداری در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی نمودار د:مقایسه مجموع انرژی در ستانده های باغداری در باغداری نیمه مکانیزه و سنتی. چکیدهمحققان شاخص ها و روش های مختلفی را برای محاسبه کارآیی انرژی در بخش های کشاورزی و باغبانی، ارائه کرده اند. یکی از این روشها بررسی نسبت محصول خروجی به نهاده های ورودی از نظر محتوای انرژی مربوط به محصول و نهاده های بکار رفته در تولید آن می باشد. در این تحقیق ضمن تعیین چگونگی محاسبه انرژی نهاده و ستانده در باغداری سه میوه هلو،شلیل و زردآلو شاخص های کارآیی انرژی، بهرة خالص انرژی، بهره وری انرژی و شدت انرژی در دو روش باغداری نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید این سه میوه  محاسبه شده است. داده های مورد نیاز با بررسی های میدانی و مصاحبه به دست آمد. بر اساس نتایج بررسی ها، در باغداری نیمه مکانیزه، کارآیی انرژی برای هلو65/1، برای شلیل 22/1 و برای زردآلو 93/0، بهره خالص انرژی برای هلو26/26128 مگاژول و برای شلیل 26/9028مگاژول و برای زردآلو 06/2412- مگاژول، بهره وری انرژی برای  هلو 867/0 کیلوگرم برمگاژول،  برای شلیل 644/0 کیلوگرم بر مگاژول و برای زردآلو 490/0 کیلوگرم برمگاژول  و شدت انرژی برای هلو 153/1 مگاژول بر کیلوگرم ، برای شلیل 55/1 مگاژول بر کیلوگرم  و برای زردآلو 042/2 مگاژول بر کیلوگرم است.  در حالی که در باغداری سنتی، کارآیی انرژی برای هلو 23/1،برای شلیل 095/1 وبرای زردآلو 84/0 می باشد. بهره خالص انرژی برای هلو 24/1614 مگاژول،  برای شلیل 24/664 مگاژول و برای زردآلو 04/1015- مگاژول،بهره وری انرژی برای هلو 648/0 کیلوگرم بر مگاژول ،برای شلیل 576/0کیلوگرم برمگاژول و برای زردآلو 442/0 کیلوگرم برمگاژول است. شدت انرژی برای هلو 54/1 مگاژول بر کیلوگرم،برای شلیل 73/1 مگاژول بر کیلوگرم و برای زردآلو 26/2 مگاژول بر کیلوگرم می باشد.مقایسه این شاخص ها با هم در سیستم باغداری نیمه مکانیزه و سنتی، کارآمدی سیستم باغداری نیمه مکانیزه را مشخص نمود.کلید واژه: کارآیی انرژی،آنالیز سیر انرژی،سیستم نیمه مکانیزه، سیستم سنتی، هلو،شلیل و زردآلو1. مقدمهامروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی می باشد . توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از عدم استفاده نامناسب از منابع مختلف انرژی روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است (هاتیرلی و همکاران، 2005).سیستم تولیدات کشاورزی در دنیا به دلیل استفاده از مکانیزاسیون، کودها و سموم شیمیایی و بذرهای اصلاح شده به طور عمیقی تغییر یافته است و در نتیجه، تغییرات قا بل ملاحظه ای در جریان انرژی مصرفی در بخش کشاورزی ایجاد و موجب وابستگی بیشتری به انرژی سوخت فسیلی شده است . این تغییر الگوی مصرف انرژی، مشکلاتی از قبیل گرم شدن محیط زیست ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و خاک و غیره را ایجاد کرده است. (هاتیرلی و همکاران، 2005).با گذشت زمان و طی قرن های متمادی به دلیل رشد فزاینده جمعیت کره زمین، اکوسیستم های کشاورزی به تدریج از حالت معیشتی خارج شده و به سمت اکوسیستم های کشاورزی فشرده (مدرن ) حرکت کرده است(عامری، 1379 ).سیستم های سنتی به دلیل شباهت زیاد با اکوسیستم های طبیعی و استفاده از انرژی های انسانی و حیوانی، مخارج انرژی کمتری در بر داشته، لذا از بازده انرژی بالایی برخوردار است . با این حال در این سیستم ها عملکرد محصولات کشاورزی پایین است و نمی تواند پاسخگوی نیاز جمعیت در حال افزایش دنیا به ویژه در مورد تأمین غذای مورد نیاز باشد . بنابراین اکوسیستم های فشرده جایگزین اکوسیستم های سنتی شده که به دلیل استفاده از تکنولوژی های جدید سوخت های فسیلی، نیروی الکتریسیته و غیره، دارای بازده تولید محصول بیشتری می باشد (عامری، 1379 ).بازدهی بالاتراکوسیستم های مدرن فقط به کمک مقادیر قابل توجهی انرژی خارجی است که به وسیله انسان در کاشت، آبیاری، مصرف کود، مبارزه با آفات، امراض و علف های هرز وغیره مصرف می شود . سوختی که در ماشین های کشاورزی به کار می رود تا عملیات مختلف کاشت، داشت و برداشت را انجام دهد، تقریباً به اندازه خورشید، انر ژی وارد زمین می نماید که به این ارقام باید مقادیر سرسام آوری از انرژی که در ساخت کودها و سموم شیمیایی و تحقیقات مربوط به آنها و همچنین تحقیقات مربوط به تولید نژادهای پر حاصل گیاهان و حیوانات کشاورزی به کار می رود را نیز اضافه کرد. (کوچکی، 1373). …….. قیمت فایل فقط 55,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید محصولات باغی(هلو، شلیل و زردآلو) , مقاله مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی برای تولید محصولات باغی(هلو، شلیل و زردآلو) , کشاورزی , مکانیک , دانلود مقاله مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی , دانلود پروژه مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی , دانلود تحقیق مصرف انرژی در روش های نیمه مکانیزه و سنتی , دانلود پروژه مکانیک کشاورزی , دانلود مقاله مکانیک کشاو
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • پاورپوینت آموزشی مبانی مديريت زنجيره تامين

  پاورپوینت آموزشی مبانی مديريت زنجيره تامين دانلود دانلود پاورپوینت آموزشی مبانی مديريت زنجيره تامين جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تمام فعالیتهای موردنیازبرای…

 • مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های شیمی و داروسازی

  مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های شیمی و داروسازی دانلود مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های شیمی و داروسازی دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:مجموعه قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله،…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری - گزارش كارآموزي حسابداري دارايي

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری - گزارش كارآموزي حسابداري دارايي دانلود فصل اول آشنايي با مكان كار آموزي فصل دوم بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزتعريف حقوق و دستمزد:حقوق و دستمزد اوليه در مفهوم خدمات عمومي به مضابي اولين حقوق و…

 • کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود مقدمه:با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است،خصوصا در کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبه رو…

 • بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

  بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی دانلود دانلود پایان نامه رشته مشاوره با موضوع بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانینوع فایل : Word تعداد صفحات : 81چکیدهپژوهش حاضر به دنبال…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اردستان (واقع در استان اصفهان)

  نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اردستان (واقع در استان اصفهان) دانلود توضیحات:نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)،…

 • طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال

  طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال دانلود طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت نام فایل : طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 75…

 • فصل هفتم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان طراحی نوين برای رقابت جهانی

  فصل هفتم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان طراحی نوين برای رقابت جهانی دانلود دانلود فصل هفتم پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان با عنوان طراحی نوين برای رقابت جهانی در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

 • گزارش کارآموزی تابلو برق و PLC

  گزارش کارآموزی تابلو برق و PLC دانلود قسمتی از متن:مدار فرمان و قدرت تابلوی کلرزنی در شکل همانظور که مشاهده می کنید این تابلو برق از شش سلول که به یکدیگر متصل هستند تشکیل شده است در این تابلو، تابلو…

 • پاورپوینت میکروسکوپ

  پاورپوینت میکروسکوپ دانلود پاورپوینت میکروسکوپ دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت میکروسکوپ در 28 اسلاید.بخشی از متن فایل:همیشه دیدن اجسام با چشم امکان‌پذیر نیست، بعضی از اجسام هستند که برای دیدن آن‌ها باید از وسیله‌ای…

 • تحقیق وهابیت

  تحقیق وهابیت دانلود دانلود تحقیق با موضوع وهابیت،در قالب word و در 15 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:وهابیت دیدگاه جدیدی در مذهب سنی حنبلی است که بنیان‌گذار آن محمد بن عبدالوهاب (۱۰۸۲-۱۱۷۰ ه.خ، ۱۱۱۵-۱۲۰۶ ه.ق، ۱۷۰۳-۱۷۹۱ میلادی) از علمای…

 • دانلود مبانی نظری طواري دادرسي

  دانلود مبانی نظری طواري دادرسي دانلود فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 80 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل  …

 • زمین شناسی منطقه زاگرس با رویکردی به نواحی خوزستان و تاکید بر فروافتادگی دزفول

  زمین شناسی منطقه زاگرس با رویکردی به نواحی خوزستان و تاکید بر فروافتادگی دزفول دانلود دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی زمین شناسی منطقه زاگرس با رویکردی به نواحی خوزستان و تاکید بر فروافتادگی دزفول     مقدمه: سلسله جبال…

 • چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

  چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی دانلود دانلود پایان نامه رشته مدیریت چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی   چکیده: مدیریت منابع انسانی یا به اختصار منابع انسانی ( Human resource management)، عبارت است از فرایند کار کردن با…

 • بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

  بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی دانلود بررسی عقد جعاله در حقوق مدنینوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 42 صفحه چکیده جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات…

 • فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

  فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران دانلود فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران دسته: اقتصاد بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 بررسی ویژگیهای اقتصاد ایران از نگاه كلان نگری و بررسی ساختار دیوان سالاری…

 • چگونه فقط با خرید عرضه اولیه در بورس 1000درصد سود کردم

  چگونه فقط با خرید عرضه اولیه در بورس 1000درصد سود کردم دانلود چگونه فقط با خرید عرضه اولیه در بورس 1000درصد سود کردم دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت توضیحات:کتابچه چگونه فقط با خرید عرضه اولیه…

 • منابع واقعی بخش ریدینگ آزمون زبان تولیمو به همراه پاسخنامه پیوستی

  منابع واقعی بخش ریدینگ آزمون زبان تولیمو به همراه پاسخنامه پیوستی دانلود منابع واقعی بخش ریدینگ آزمون زبان تولیمو به همراه پاسخنامه پیوستی فایل ورد دویست صفحه ای که ریدینگ های این منبع به طور مکرر در آزمون های تولیمو تکرار…

 • پاورپوینت آموزش مسائل جاری حسابداری

  پاورپوینت آموزش مسائل جاری حسابداری دانلود این فایل زیپ 66 اسلاید آموزشی است که طرح و رنگی بسیار زیبا و با محتویات مفید برای دانشجویان لیسانس حسابداری داره و برای ارائه کلاسی و دریافت نمره هم خوبه   پرداخت و…

 • پروژه سرطان

  پروژه سرطان دانلود پروژه سرطان دسته: پزشکی بازدید: 4 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 278 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله سرطان چیست و انواع آن در 20 صفحه توضیح داده شده و دارای فهرست می باشد قیمت فایل…

 • پاورپوینت (اسلاید) استعاره های سازمان

  پاورپوینت (اسلاید) استعاره های سازمان دانلود پاورپوینت (اسلاید) استعاره های سازمان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع استعاره های سازمان، در حجم 30 اسلاید، همراه با توضیحات کامل. بخشی…

 • پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی

  پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی دانلود دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی جهت رشته ی معماری در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • تحقیق روانشناسی ازدواج و طلاق

  تحقیق روانشناسی ازدواج و طلاق دانلود مقدمه:ازجمله عوامل موثر بر سن ازدواج تغيير اهداف ازدواج مى باشد. در گذشته فرد به هنگام ازدواج بيشتر پايبند ملاحظات اقتصادى و اجتماعى بود ولى امروزه, عليرغم توجه روزافزون به اينگونه موارد, بيشتر طالب…

 • قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال

  قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال و بررسی آثار آن           مقدمه در قانون داوری ملی، به نظر می‌رسد با ابطال رأی داوری، توافق…

 • پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد

  پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد دانلود دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید با موضوع محیط، در…

 • تحقیق رشته کامپیوتر - پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم

  تحقیق رشته کامپیوتر - پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم دانلود شرح مختصر :  یک شبکه ی حسگر بیسیم  سامانه ای از تعداد زیادی گره های حسگر است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و…

 • بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

  بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دانلود بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق…

 • پاورپوینت سيستم امتيـازدهي و معـرفي منطق RADAR در مدیریت تولید

  پاورپوینت سيستم امتيـازدهي و معـرفي منطق RADAR در مدیریت تولید دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم امتيـازدهي و معـرفي منطق  RADAR در مدیریت تولید، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   منطقRADAR  چيست ؟ چرخه دمینگ…

 • دانلود طرح توجیهی احداث باغ پسته

  دانلود طرح توجیهی احداث باغ پسته دانلود دانلود طرح توجیهی احداث باغ پسته دسته بندي : کارآفرینی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت این طرح توجیهی در رابطه با احداث باغ پسته می باشد که بر اساس آخرین تغییرات…

 • روشهای انتقال بتن

  روشهای انتقال بتن دانلود روشهای انتقال بتن دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 7 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 314 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 مجموعه ی حاضر انواع روشهای رایج در حمل بتن را به منظور استفاده در…

 • دانلود مقاله تحقیقی كاربرد رياضي در معماري

  دانلود مقاله تحقیقی كاربرد رياضي در معماري دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع كاربرد رياضي در معمارينوع فایل : Word تعداد صفحات : 16فهرست محتوا پیشگفتارمعماريرئيس انجمن مفاخر معماري ايران: 5 درصد معماران در ساخت و ساز فعال هستند.بنابر آمارها، حدود 5 درصد معماران در بخش اجرايي…

 • طراحی شمارنده محصولات

  طراحی شمارنده محصولات دانلود دانلود پروژه مهندسی الکترونیک طراحی شمارنده محصولات   مقدمه دانستن تعداد و مقدار انواع اجسام از قدیم مرحوم بوده و همه در هر كاری آن را رعایت می كردند چه در كارهای خانگی و چه در…

 • طرح توجیهی تولیدبستنی چوبی درمنزل

  طرح توجیهی تولیدبستنی چوبی درمنزل دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: طرح توجیهی تولیدبستنی چوبی درمنزل طرح توجیهی تولیدبستنی چوبی درمنزل دسته بندی: کتاب » کسب و کار و پول تعداد مشاهده: 2508 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.pdf حجم فایل:106…

 • جزوه آموزش نقاشی ساده به کودکان (ویژه مربیان پیش دبستانی)

  جزوه آموزش نقاشی ساده به کودکان (ویژه مربیان پیش دبستانی) دانلود جزوه آموزش نقاشی ساده به کودکان (ویژه مربیان پیش دبستانی) دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه آموزش نقاشی ساده به کودکان، ویژه…

 • دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد

  دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد دانلود دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد جهت رشته مدیریت در 30 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مهندسی معکوس:   سعی در بدست آوردنِ نقشه ی طراحی یک…