دانلود مبانی نظری هوش هیجانی و خلاقیت

دانلود مبانی نظری هوش هیجانی و خلاقیت

دانلود

تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی همزمان با توسعه ی مفهوم هوش هیجانی و گستره ی سازمان و مدیریت و مطرح شدن آن به عنوان یک توانمندی دارای اهمیت انسانی، تعاریف متفاوتی از آن نیز ارائه شده است، صاحب نظران، هوش هیجانی را با توجه به ویژگی­ها و کارکردهای آن به صورت زیر تعریف کرده اند: ·         هوش هیجانی اشاره به رفتارهای مربوط به احساسات و توانائی­های خود ادراک دارد (Cleveland, 2014). ·         شامل توانایی شناسایی و درک احساسات، با استفاده از احساسات برای تسهیل شناخت، عواطف، درک و مدیریت احساسات می باشد (Schneider et al,2011). ·         از نظر بارون[1]، هوش هیجانی آرایشی از استعدادهای غیر شناختی، قابلیت ها و مهارت­هائی است که توانائی فرد در سازگاری با شرایط و فشارهای محیطی را افزایش می­دهد (طبری و قربانی، 1390). ·         هوش هیجانی فرد را از نظر هیجانی ارزیابی می کنند، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان­ها و احساسات خود آگاهی دارد و چگونه آن ها را کنترل و اداره می کند (ناظم و لاجوردی،1390). ·         از نظر سالووی و مایر ، هوش هیجانی عمدتاً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان های خود و دیگران ، تمایز قائل شدن میان هیجان ها و استفاده از اطلاعات هیجان ها در حل مسأله و نظم بخشی رفتار تعریف می شود  (Mayer & Salovey,1997). ·         از دیدگاه گلمن هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، انعطاف پذیری، توانایی حل مشکلات، توانایی مقابله با استرس و تکانه ها تعریف می­شود. بنابراین گلمن هوش هیجانی را توانایی حفظ­انگیزه، پایداری در مقابل ناملایمات، کنترل در مقابل تکانش ها، به تعویق انداختن کامیابی، همدلی با دیگران و امیدوار بودن می­داند (آقایار،1391). در تعریف دیگری گلمن اشاره می کند هوش هیجانی مهارتی است که دارنده­ی آن می تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تاثیر آن­ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه­ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد (دوستار،1389). ·         بار آن در تعریف خود ازهوش هیجانی آن را مجموعه­ای از مهارت­ها، استعدادها و توانایی‎های غیرشناختی می­داند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می­دهد (طبری و قربانی، 1390). ·         از دیدگاه بارون1 (1996)، هوش هیجانی یک نمونه از شایستگی­های هیجانی و اجتماعی است که تعیین می کند ما نسبت به دیگران و در کنار آمدن با فشارهای و تقاضاهای روزانه به چه خوبی می­توانیم خودمان را درک و بیان نمائیم. ·         گاردنر در تعرف خود از هوش هیجانی، معتقد است که هوش هیجانی توانایی فرد در شناسایی و ابراز هیجان­ها در خود و دیگران است (آقایار و شریف درآمدی،1391). ·         تاکر[2] (2000) هوش هیجانی را توانایی درک عواطف خود و دیگران و تمایز بین آن­ها را برای جهت دهی فکر و عمل تعریف کرد ( دهکردی،1393). ·         ویسینگر[3] هوش هیجانی را هوش به کارگیری عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام کار برای ارتقای نتایج می­داند (Wong & Law. 2012). ·          بارون هوش هیجانی را توانایی های یک شخص در مواجهه با چالش های محیطی می داند که موفقیت های فرد را در زندگی پیش بینی می کند (وثوقی کیا،1393).                         به طور کلی می توان گفت که هوش عاطفی ، ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران برای برانگیختن و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با دیگران است.   2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی مفهوم هوش هیجانی را اولین بار پاپن[4] ( 1984 ) در رساله ی خود که به چاپ نرسیده است بکار برد و چند سال بعد سالووی و مایر آن را در مجامع علمی مفهوم سازی نمودند. این نوع از مفهوم هوش در سال های اخیر در هر دو زمینه ی علمی و کاربردی، توجهات زیادی را به خود اختصاص داده است. چرنیس[5] اعتقاد دارد هر چند اصطلاح هوش هیجانی به طور مستقیم مورد استفاده قرار نگرفته است، اما تاریخچه ی طولانی از تلاش در جهت کمک به بهبود هوش هیجانی و قابلیت­های اجتماعی و هیجانی کارکنان وجود دارد (Bar-On. 2000). با این وجود می توان گفت که از لحاظ تاریخی هوش هیجانی مفهوم جدیدی است که در سال های اخیر مطرح شده و در مقابل هوش شناختیبه کار می­رود. این نوع هوش در واقع یک هوش غیر شناختی است که ریشه در مفهوم هوش اجتماعی دارد و برای اولین بار توسط ثراندایک[6] (1920) مطرح شد. به عقیده ی ثراندایک، هوش هیجانی توانایی مهم و مدیریت انسان ها برای عمل به شیوه ای خردمندانه در روابط انسانی است. او رفتار هوشمندانه را شامل هوش عینی (مهارت ساختن و به کار بردن ابزار و وسایل)، هوش انتزاعی (توانایی کاربرد کلمات، اعداد و اصول علمی) و هوش اجتماعی ( شناخت افراد و توانایی عمل خلاقانه در روابط انسانی) می­دانست. نظریه پرداز دیگری که به جنبه­های متفاوت هوش توجه نشان داد وکسلر[7] بود. او در سال 1940 ایده­ی عناصر غیرفکری و فکری را مطرح کرد، به اعتقاد وی، عناصر غیرفکری همان عناصر عاطفی، شخصی و اجتماعی هستند. علاوه بر این او در سال 1943 چنین اظهار نظر کرد که توانایی های غیرفکری برای پیش بینی احتمال موفقیت فرد در زندگی لازم هستند (الوانی و ده بیگی،1386)، علاوه بر این موارد، وکسلر در کارهای خود به تلاش­های دال[8] مبنی بر سنجش جهات غیرشناختی هوش نیز اشاره کرد. لیپر[9] ( 1948 ) نیز بر این باور بود که تفکر هیجانی بخشی از تفکر منطقی است و به این نوع تفکر یا به معنای کلی تر هوش، کمک می­کند. پیاژه[10] (1952) نیز بر در هم تنیدگی شناخت و عواطف تأکید داشت ( جمالی،1391). در هر حال سال 1920 تا 1990 تحقیق­ها در زمینه ی هوش اجتماعی، دست خوش تحول بوده است و دیدگاه های مختلفی به وجود آمده آن که هوش اجتماعی را به عنوان توانایی ارتباط با دیگران، دانش میان فردی، توانایی قضاوت درست درباره ی احساسات، خلق ها و انگیزه های دیگران، عملکرد اجتماعی مؤثر و مهارت رمزگشایی نمادهای غیرکلامی تعریف کرده اند. در اوایل سال 1980، محققان به مفهوم سازی نظامند ایده ی هوش عاطفی دست زدند. مشهورترین آن ها مفهوم هوش های درون و بین فردی گاردنر (1983) و مطالعات استینز[11] (1984) در زمینه ی سواد عاطفی بود که سنگ بنای واژه ای شد که سالووی و مایر در سال‎های 1989 و 1990 آن را هوش هیجانی نامیدند ( هادی زاده و فرجیان،1392). در این راستا پس از ثرندایک[12] نیز گاردنر (1983) هوش اجتماعی را متشکل از هوش درون فردی و بین فردی می­دانست. گاردنر و استرانبرگ[13] از جمله ی کسانی بودند که اعتقاد داشتند هوش نه تنها توانایی­های شناختی را شامل می­شود، بلکه چگونگی تجربه و بیان هیجانات را نیز در بر می گیرد (دهکردی،1393). از نظر گاردنر، هوش درون فردی شامل توانایی هوشی فرد برای مواجهه با خویشتن و ابراز مجموعه ای پیچیده و کاملاً متمایز از احساسات است و هوش بین فردی شامل توانایی هوشی فرد برای مواجهه با دیگران، احساس کردن و تمایز قایل شدن بین اخلاق، انگیزه و نیت آن ها می­باشد، اما پس از گاردنر، سالووی و مایر (1990) از جمله اولین افرادی بودند که هوش هیجانی را به­عنوان زیر مجموعه­ای از هوش اجتماعی تعریف کردند که شامل توانایی کنترل احساسات و هیجانات خویش و دیگران، تشخیص احساسات و هیجان­ها در خود و دیگران و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و اقدامات خود فرد می شد. در سال 1990 همچنین بار-آن ، مفهوم بهره­ی هیجانی را مطرح کرد تا بر اساس آن بتواند روش خود را برای ارزیابی هوش کلی توضیح دهد. او معتقد بود توانایی ما در کنار آمدن موفقیت آمیز با دیگران، توأم با احساسات درونی را منعکس می­سازد (دهکردی،1393). گلمن صاحب نظر علوم رفتاری و نویسنده­ی کتاب کارکردن بوسیله­ی هوش هیجانی، اولین کسی بود که این مفهوم را وارد عرصه سازمان نمود( تراویس برادبری،1387). او اظهار نظر نمود که در بهترین شرایط تنها بیست درصد از موفقیت­ها در گرو مهارت­هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می­دهند. در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد با ضریب هوشی بالا و همچنین موفقیت غیر منتظره­ی افراد دارای هوش متوسط را تعیین می­کند. گلمن هوش هیجانی را شامل خودآگاهی، مدیریت و مهار هیجان­ها، برانگیختن خویشتن، همدلی و دست­کاری و اداره­ی روابط می­دانست. در سال 1996 گلمن با انتشار کتاب مشهور خود، نقش قابل توجهی در عمومیت بخشیدن به این مفهوم ایفا کرد و در سال 1998، هوش عاطفی را چنین توصیف کرد: هوش عاطفی نوعی دیگر از هوش، مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. به­ عبارت دیگر، هوش عاطفی بیانگر توانایی اداره­ی مطلوب خلق و خو و وضع روانی و کنترل تنش هاست و در واقع عاملی است که به هنگام ناکامی در دستیابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند (هادی زاده مقدم و فرجیان،1392). در نهایت، یکی از افراد تأثیرگذار در حوزه­ی هوش هیجانی بار-آن است. او اولین بار در سال 1985 در رساله­ی دکتری خود عبارت ضریب عاطفی را به کار برد و در سال 1997 تست سنجش این ضریب هیجانی را منتشر کرد (الوانی و ده ییگی،1386). بار-آن (1997) نیز همانند گلمن، هوش هیجانی را شامل مؤلفه‎هایی همچون خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، حرمت نفس خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مساله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش بینی و شادمانی می دانست (سادات خشوعی،1391). هم اکنون و در مرحله­ای که از سال 1998 آغاز شده، اصطلاحات و پالایش های زیادی در ابعاد نظری پژوهشی در حوزه­ی هوش هیجانی به عمل آمده و مقیاس های جدیدی برای اندازه­گیری هوش هیجانی تهیه شده است و تحقیق های بنیادی­تری در این حوزه انجام گرفته است و در واقع پیچیدگی حوزه­ی هوش هیجانی به این دلیل است که این حوزه در برگیرنده­ی جنبه های علمی و نیز جنبه های عامه پسند آن می باشد. نکته­ی قابل ذکر دیگر این است که تاریخچه هوش هیجانی هنوز هم در حال نوشتن است (شهبازی،1390).    ابعاد هوش هیجانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 93 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری ارتباط هوش هیجانی و خلاقیت مبانی نظری ارتباط هوش هیجانی و خلاقیت دانلود مبانی نظری ارتباط هوش هیجانی و خلاقیت هوش هیجانی خلاقیت

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
1139
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:208
کیلوبایت

 • گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش

  گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش دانلود گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش دسته: کارآموزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش در 21…

 • پایان نامه بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسی

  پایان نامه بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسی دانلود دانلود پایان نامه رشته عکاسی با موضوع بررسی نگاه و معنا در هنر عکاسیمربوط به رشته : عکاسیفرمت اجرایی : در قالب Wordتعداد صفحات : 90 صفحهتوضیحی مختصر از پایان نامه رشته عکاسی…

 • امنیت و حریم خصوصی در سیستم های RFID‎

  امنیت و حریم خصوصی در سیستم های RFID‎ دانلود فهرست مطالب:فصل اول – تاریخچه و مروری بر سیستم های RFIDفصل دوم – برسی اصول اساسی طراحی بدافزارهای RFIDفصل سوم – ابزارهایی برای حفظ حریم خصوصی RFIDفصل چهارم – ابزارهایی برای…

 • تحقیق خاک شور

  تحقیق خاک شور دانلود تحقیق خاک شور دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق آماده رشته کشاورزی با موضوع خاک شور، در قالب فایل word و در حجم 19 صفحه.بخشی از متن:گیاهان مبتلا…

 • گزارش کارآموزی مکانیک؛ انتقال گرما

  گزارش کارآموزی مکانیک؛ انتقال گرما دانلود گزارش کارآموزی مکانیک؛ انتقال گرما دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات: دانلود گزارش کارآموزی مکانیک؛ با موضوع انتقال گرما، در قالب فایل word و در حجم 60 صفحه.…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جنسی 52 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جنسی 52 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جنسی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری نگرش جنسی تشریح…

 • پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف

  پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف دانلود مقدمه:همانگونه که اطلاع دارید قیمت لامپ کم مصرف در بازار به مراتب بالاتر از لامپ های رشته ای معادل آن می باشد. در عوض مصرف برق کم و راندمان بالا به همراه عمر…

 • گذری بر فرهنگ هند و ارتباط آن با ایران

  گذری بر فرهنگ هند و ارتباط آن با ایران دانلود دانلود مقاله رشته هنر گذری بر فرهنگ هند و ارتباط آن با ایران   مقدمه: کشور هندوستان در جنوب آسیا واقع شده است که از شمال با کشورهای چین و…

 • تحقیق سیمان

  تحقیق سیمان دانلود دانلود تحقیق سیمان ۱۰ ص فرمت word  فهرست مطالب سيمان 1مقدمه 1تاريخچة رواج سيمان در ايران 2مواد تشكيل دهنده سيمان پرتلند 3روند تهية سيمان 3روند تهيه سيمان 6انواع سيمان پرتلند از نظر جنس 61-سيمان پرتلند نوع(1) 62-سيمان پرتلد نوع(2)…

 • پروژه سیستم عامل تحت وب سازمانی راه ­حلی جهت یکپارچه­ سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمان، مبتنی بر رایانش ابری

  پروژه سیستم عامل تحت وب سازمانی راه ­حلی جهت یکپارچه­ سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمان، مبتنی بر رایانش ابری دانلود پروژه سیستم عامل تحت وب سازمانی راه ­حلی جهت یکپارچه­ سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمان، مبتنی بر رایانش ابری دسته: هوش مصنوعی…

 • نقشه بخش های شهرستان کهگیلویه

  نقشه بخش های شهرستان کهگیلویه دانلود توضیحات:بخش های شهرستان کهگیلویه (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)شیپ فایل بخش های شهرستان کهگیلویه، در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت…

 • دانلود شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

  دانلود شیپ فایل آبراهه های استان قزوین دانلود دانلود شیپ فایل آبراهه های استان قزوین دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیحات:شیپ فایل رودخانه های استان قزوین. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های…

 • پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث آشنایی با اثبات در هندسه

  پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث آشنایی با اثبات در هندسه دانلود دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث آشنایی با اثبات در هندسه در قالب 4 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • تحقیق رشته کامپیوتر - امنیت در تجارت الکترونیک

  تحقیق رشته کامپیوتر - امنیت در تجارت الکترونیک دانلود فهرست : مقدمه تعریف امنیت تاریخچه مفاهیم پایه کنترل امنیت اطلاعات مدیریت امنیت اطلاعات برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک طرح مستمر افراد راهبرد مدیریت نرم افزارهای E_commerce…

 • پاورپونت تأثیر بازارگرایی بر عملکرد در هزاره سوم از منظر رضایت مشتری

  پاورپونت تأثیر بازارگرایی بر عملکرد در هزاره سوم از منظر رضایت مشتری دانلود پاورپونت تأثیر بازارگرایی بر عملکرد در هزاره سوم از منظر رضایت مشتری دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپونت ارائه کلاسی مقطع کارشناسی…

 • دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیک

  دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیک دانلود دانلود پاورپوینت مبانی تجارت الکترونیک جهت رشته مدیریت در 46 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       یکی از ویژگیهای تجارت الکتونیکی توانمندی ابداع مدلهای…

 • تأثیر محیط بر رفتار مشتری

  تأثیر محیط بر رفتار مشتری دانلود تأثیر محیط بر رفتار مشتری دسته: علوم اجتماعی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 155 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112 تأثیر محیط بر رفتار مشتری قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از…

 • دانلود پاورپوینت برد سنسور (حسگر)

  دانلود پاورپوینت برد سنسور (حسگر) دانلود دانلود پاورپوینت برد سنسور (حسگر)نوع فایل : پاورپوینتتعداد اسلایدها : 12فهرست و پیشگفتارمیکرو کنترلر در اصل مغز ربات به حساب می آید و باید دارای حافظه کافی و پایدار برای برنامه ریزی باشد که با استفاده از فرمان…

 • دانلود پاورپوینت درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم - جنگ تحمیلی رژیم بعثی

  دانلود پاورپوینت درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم - جنگ تحمیلی رژیم بعثی دانلود دانلود پاورپوینت درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم - جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایراننوع فایل :…

 • پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ( طی یک دوره ده ساله )

  پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ( طی یک دوره ده ساله ) دانلود پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ( طی یک دوره ده ساله ) دسته:…

 • آزمون زبان تافل دانشگاه تهران 81- 86

  آزمون زبان تافل دانشگاه تهران 81- 86 دانلود آزمون زبان تافل دانشگاه تهران از آزمون های مفید برای قبولی در آزمون دکتری می باشد. در این مجموعه چند دوره (سال های 81 تا 86) از سوالات کنکور تافل دکتری دانشگاه…

 • پاورپوینت سازه های نو در ساختمان های بلند

  پاورپوینت سازه های نو در ساختمان های بلند دانلود دانلود  پاورپوینت سازه های نو در ساختمان های بلند 209 اسلاید قابل ویرایش   فهرست مطالب: سازه های متداول برای ساختمان های بلند:1- سازه ی دیوار بار بر2- سیستم قاب صلب3- سیستم سازه ای…

 • راهنمای تجزیه یا تحلیل صرفی کلمات عربی

  راهنمای تجزیه یا تحلیل صرفی کلمات عربی دانلود این جزوه شامل یک دوره کامل قواعد تجزیه یا تحلیل صرفی برای دانش آموزان دانشجویان و تمام کسانی است که می خواهند به راحتی کلمات عربی را تجزیه کنند مخصوصا کنکوری های…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

  پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی دانلود مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با ساختار داده ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی تعداد اسلاید: 77 اسلاید قالب بندی: پاورپوینت   فهرست مطالب: ساختار داده ها در نقشه های…

 • دانلود فایل پیچ متریک سر مربعی 76

  دانلود فایل پیچ متریک سر مربعی 76 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ متریک سر مربعیقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 480   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی…

 • پاورپوینت معماری پرش کیهانی

  پاورپوینت معماری پرش کیهانی دانلود بخشی از متن:معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ندیدند. آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی و فلسفی…

 • دانلود نرم افزار جدول و سرگرمی

  دانلود نرم افزار جدول و سرگرمی دانلود حل کردن جدول علاوه بر اینکه ساعت ها سرگرمتون میکنه،کلی واسه کارکرد مغز مفیده..ساعات خوبی داشته باشین.   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود نرم افزار جدول سرگرمی برای اندروید 2.3 و بالاتر…

 • بررسی مقایسه‌ای ده زبان برنامه‌نویسی با ده معیار مختلف

  بررسی مقایسه‌ای ده زبان برنامه‌نویسی با ده معیار مختلف دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بررسی مقایسه‌ای زبان برنامه‌نویسی معیار مختلف

 • پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران WFCS

  پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران WFCS دانلود براي سنجش تعارض كار و خانواده از پرسشنامه 18 گويه اي چند بعدي تعارض كار و خانواده ، كارلسون  و همكاران (2000)  استفاده شده اين مقياس ابعاد ششگانه تعارض كار…

 • ماشین حساب

  ماشین حساب دانلود ماشین حساب دسته: سی شارپ | # C بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 6008 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 متشکل از چند برنامه ماشین حساب به زبان سی شارپ قیمت فایل فقط 14,300 تومان…

 • طرح توجیحی - تولید کیبورد كامپيوتر

  طرح توجیحی - تولید کیبورد كامپيوتر دانلود فهرست : خلاصه مديريتي  هدف  ضرورت و اهميت  معرفي محصول   صفحه كليد كامپيوتر   موارد مصرف و كاربرد صفحه كليد كامپيوتر   اهميت صنعت در جهان   استاندارد هاي صفحه كليد  …

 • دانلود پروپوزال ارشد معماری طراحی مجموعه مسکونی

  دانلود پروپوزال ارشد معماری طراحی مجموعه مسکونی دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 17 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و…

 • دانلود مقاله پیرامون تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن

  دانلود مقاله پیرامون تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن دانلود دانلود مقاله پیرامون تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران)…

 • عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

  عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق دانلود دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید…

 • دانلود تحقیق در موردصندوق بین المللی پول

  دانلود تحقیق در موردصندوق بین المللی پول دانلود دانلود تحقیق در موردصندوق بین المللی پول دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 1 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 3962 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 128 دانلود تحقیق در موردصندوق بین المللی…