بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي

بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي

دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 137 صفحهپژوهش
حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است
مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي
در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام،
موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.اين پژوهش
ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه
الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن
حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن
قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.در ادامه
به بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات
مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات
مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه
الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام
حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام
حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و
تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.يکي
ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام
حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي
تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.کليد واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.فهرست مطالب:مقدمه 1فصل اول: کلیات 3۱ ـ ۱ بيان مسئلۀ تحقيق 4۱ ـ ۲ بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم مسئله. 4۱ ـ ۳ سؤال اصلي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). 5۱ ـ ۴ سؤالات فرعي تحقيق (ويژه مسئله پژوهي). 5۱ ـ ۵ پيشينه تحقيق 5۱ ـ ۶ بيان اهميت موضوع 5۱ ـ ۷ بيان جنبه‌هاي نوآوري و جديد بودن طرح. 6۱٫ مفاهيم 6۲ ـ ۱ تعريف منطقه الفراغ: 6۲ ـ ۲ تعريف حکم شرعي 6۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معاني مختلفي به کار رفته است: 6۲ ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهي و اصولي: 7۲ ـ ۳ اقسام حکم 8۲ ـ ۳ ـ ۱ تقسيم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف 9۲ ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکليفي: 9۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعي: 9۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسيم حکم به اعتبار وقاع شدن يا نشدن در موضوع 9۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعي و ظاهري 9۲ ـ ۳ ـ ۳٫تقسيم حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف 10۲ ـ ۳ ـ ۳ـ۱حکم اولي و حکم ثانوي 10۲ ـ ۴ حکم حکومتي: 11۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱٫ تعريف اول 12۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ تعريف دوم 12۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۳٫ تعريف سوم 13۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۴٫ تعريف چهارم 14۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۵ تعريف پنجم 14۲ ـ ۵ حاکم در لغت و اصطلاح 15۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱ تفاوت حکم شرعي و حکومتي 16۲ ـ ۶ تعريف مصلحت 16۲ ـ ۶ـ ۱ معناي لغوي مصلحت 16۲ ـ ۳ ـ ۶ معناي اصطلاحي مصلحت 17فصل دوم: تبيين نظريه منطقه الفراغ 18۱٫ پيشينه نظريه «منطقه الفراغ» 23۲٫ زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ: 24۳٫ شکوفايي نظريه منطقه الفراغ 25۴٫ شهيد صدر و منطقة الفراغ 28۵٫ دلائل منطقه الفراغ 30۵ ـ ۱٫ دليل اول 30۵ ـ ۲ دليل دوم 34۶٫ ويژگيهاي منطقة الفراغ 34۷٫ اشکالات مطرح‌شده بر نظريه منطقة الفراغ 36۷ ـ ۱ اشکال اول 36۷ ـ ۲ جواب اشکال 37۷ ـ ۳ اشکال دوم 40۷ـ ۳ ـ ۱ آيات 40۷ ـ ۳ ـ ۲ روايات 40۷ ـ ۴ جواب اشکال 41۷ ـ ۵ اشکال سوم 43۸ ـ ۶ جواب اشکال 45۹٫ حکم کلي منطقة الفراغ 47فصل سوم: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ منطقه الفراغ 48۱ . قواعد آمره و حوزه الزامات از ديدگاه امام خميني(رحمة الله عليه) 49۲٫ منطقة الفراغ درسخنان نائيني 51۳٫ علامۀ طباطبايي و منطقة الفراغ 52۴٫ آيت‌الله مکارم شيراز و منطقة الفراغ 53۵٫ نظريۀ انحصار قانون براي خدا 55۶٫ نظريه جعل قانون به دست ولي امر 57۷٫ نظريه منکران ولايت فقيه 60۸٫منطقة الفراغ و ما لا نص فيه 61۹٫ منطقة الفراغ و خلأ قانوني 62۱۰٫ وجه الجمع ديدگاه‌ها در مورد نظريه منطقة الفراغ 65فصل چهارم: شرايط و ضوابط منطقه الفراغ 66۱٫ روش وضع قواني در محدوده منطقة الفراغ 67۲٫ شرايط و موازين تعيين متصدي امر در منطقه الفراغ 67۲ ـ ۱ ديدگاه شيعه و اهل سنت 67۳٫ دلايل عقلي ونقلي بر ولايت فقيه 68۳ ـ ۱ دلايل عقلي 68۳ ـ ۲ دلائل نقلي 69۳ ـ ۲ ـ ۱ آيات 69۳ ـ ۲ ـ ۲ روايات 69۴٫ شرايط ولي امر 69۴ ـ ۱ علم وشناخت قانون 69۴ ـ ۲ عدالت 70۴ ـ ۳ کفايت وصلاحيت 70۵٫ ادله حجيت قانون گذاري از طرف حکومت 71۵ ـ ۱ آيه اولي الامر 71۵ ـ ۲ روايات: که در نمونه احکام خواهيم آورد. 71۵ ـ ۳ دليل عقلي 71فصل پنجم: حکم حکومتی 73۱٫پيشينه تاريخي حکم حکومتي 74۱ ـ ۱ پيامبر اکرم و حکم حکومتي 74۱ ـ ۲ اميرالمومنين(عليه‌السلام) و حکم حکومتي 75۱ ـ ۳ امام حسن(عليه‌السلام) و حکم حکومتي 76۱ ـ ۴ ساير معصومان(عليهم‌السلام) و حکم حکومتي 76۱ ـ ۵ حضرت حجت(عليه‌السلام) و حکم حکومتي 77۱ ـ ۶ حکم حکومتي و فقها 77۲٫ اقسام حکم حکومتي 78۳٫ ماهيت حکم حکومتي 78۳ ـ ۱ شهيد صدر و حکم حکومتي 79۳ ـ ۲ امام خميني(رحمةالله‌عليه) 79۳ ـ ۳ علامه جعفري(رحمةالله‌عليه) 80۳ ـ ۴ آيت‌الله مکارم شيرازي 80۳ ـ ۵ آيت‌الله جوادي آملي 80۳ ـ ۶ آيت‌الله مصباح يزدي 81۴٫ دايرۀ شمول حکم حکومتي 82۴ ـ ۱ شهيد صدر(رحمةالله‌عليه) 82۴ ـ ۲ آيت‌الله خوئي(رحمةالله‌عليه) 83۴ ـ ۳ علامه طباطبايي(رحمةالله‌عليه) 84۴ ـ ۴ امام خميني(رحمةالله‌عليه) 85۴ ـ ۵ شهيد مطهري(رحمةالله‌عليه) 85۴ ـ ۶٫ علامه جعفري(رحمةالله‌عليه) 86۴ ـ ۷ آيت‌الله مکارم شيرازي 86۵٫ حکم حکومتي و منطقة الفراغ 86۶٫ رابطه احکام حکومتي با احکام اولي و ثانوي 87۶ ـ ۱٫ تفاوت احکام حکومتي و احکام اوليه؛ 87۷٫ تزاحم حکم حکومتي و حکم اولي 88۸٫ تفاوت احکام حکومتي و احکام ثانويه 89۹٫ حکم حکومتي؛ اوليه يا ثانويه؟ 90فصل ششم: مصلحت عنصر اساسي منطقة الفراغ 92۱٫ نقش مصلحت در احکام شرعي 93۲٫ جايگاه مصلحت در جعل قوانين 94۳٫ انواع مصلحت 95۴٫ مصلحت از ديدگاه اهل سنت (مصالح مرسله): 96۵٫ مصلحت از ديدگاه شيعه : 98۵ ـ ۱ مصلحت به عنوان شرط اجراي حکم ثابت: 98۵ ـ ۲ مصلحت به عنوان مبنايي براي تغيير احکام شرع: 100۶٫ مرجعت شخيص مصلحت: 103۷٫ نقش مصلحت در قانون گذاري: 104فصل هفتم: نمونه‌هايي از احکام حکومتي فقها: 105۱٫ نمونه‌هاي ازاحکام حکومتي عبادي: 107۱ ـ ۱ حکم به ثبوت هلال: 108۱ ـ ۲ حکم حاکم به پرداخت زکات: 108۱ ـ ۳ حکم جهاد ابتدايي: 108۱ ـ ۴ حکم، نسبت به برخي از مراحل امر به معروف و نهي از منکر: 109۲٫ نمونه‌هاي از احکام حکومتي اقتصادي: 109۲ ـ ۱٫ حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109۲ ـ ۲ احکام حکومتي در موقفات عامه: 109۲ ـ ۳ حکم بر آزاد کردن زمين: 109۲ ـ ۴ تحديد مالکيت: 110۳٫ نمونه‌هايي از احکام سياسي : 110۳ ـ ۱ حکم بر لزوم حمايت از مشروطيت: 110۳ ـ ۲ تحريم پارچه و لباس‌هاي خارجي: 110۳ ـ ۳ حکم جهاد دفاعي عليه ايتاليا، روسيه و انگليس: 111۳ ـ ۴ حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي آيت‌الله ميرزاي شيرازي: 111۳ ـ ۵ احکام حکومتي امام خميني(رحمه الله عليه): 111نتيجه: 113فهرست منابع: ۱۱۶

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي بررسي نظريه منطقة الفراغ حکومت اسلامی پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 137 صفحه پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
669
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 137

حجم فایل:809
کیلوبایت

 • پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد

  پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد، در قالب فایل Word و در 3 صفحه، شامل 35 گویه، به همراه…

 • پاورپونت آشنایی با نظریه مراجع محوری راجرز

  پاورپونت آشنایی با نظریه مراجع محوری راجرز دانلود دانلود پاورپونت آشنایی با نظریه مراجع محوری راجرز جهت رشته فلسفه و منطق در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

  جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی دانلود جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت توضیحات:جزوه فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی و…

 • دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 از طیبه پرتوی

  دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 از طیبه پرتوی دانلود دانلود پاورپوینت کتاب آزمایشگاه شیمی آلی 1 از طیبه پرتوی جهت رشته شیمی در قالب 152 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک 43 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک 43 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم.   درمان…

 • پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی - مصالح عایق در و پنجره 147 اسلاید

  پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی - مصالح عایق در و پنجره 147 اسلاید دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی - مصالح عایق در و پنجره 147 اسلاید دسته: معماری بازدید: 8 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 8463 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود مقاله ويژگی های شهر اسلامی

  دانلود مقاله ويژگی های شهر اسلامی دانلود دانلود مقاله ويژگی های شهر اسلامینوع فایل : Word تعداد صفحات : 29فهرست و پیشگفتارمقدمهبحث در خصوص اين كه يك شهر اسلامي چيست و داراي چه ويژگيها و مؤلفهاي است امروزه مطلبي اساسي است. به نظر مي‌رسد پاسخگويي به…

 • ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران

  ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران دانلود   ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران ارزش در معرض خطر…

 • تئوری مدیریت‌ و شیوه‌های متفاوت مدیریت در ایران و سایر کشورها

  تئوری مدیریت‌ و شیوه‌های متفاوت مدیریت در ایران و سایر کشورها دانلود مقاله تئوری مدیریت‌ و شیوه‌های متفاوت مدیریت در ایران و سایر کشورهاچکیده برای مدیریت تعاریف گوناگونی شده است. اما جامع‌ترین تعریفی که از آن می‌توان کرد این است؛ مدیریت…

 • بررسی تناسبات در معماری مسکونی ایران

  بررسی تناسبات در معماری مسکونی ایران دانلود بررسی تناسبات در معماری مسکونی ایران دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 194 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 در این مقاله ابتدا با تعاریف، انواع و کاربردهای مقیاس آشنا…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بانک 69 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بانک 69 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ارزیابی عملکرد بانک نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع مفاهيم مديريت بازار

  پاورپوینت فصل اول کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع مفاهيم مديريت بازار دانلود دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع  مفاهيم مديريت بازار، در قالب  ppt  و در 48…

 • پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

  پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش دانلود •اگر دوندگان استقامتی به اندازه یک درصد از وزن بدن خود آب از دست دهند  , 2 درصد از سرعت آنها کم میشود . به طور مثال اگر دونده 10000 متر ، در…

 • پاورپوينت فصل نهم علوم هشتم ابتدايی مبحث مغناطيس

  پاورپوينت فصل نهم علوم هشتم ابتدايی مبحث مغناطيس دانلود دانلود پاورپوينت فصل نهم علوم هشتم ابتدايی مبحث مغناطيس در قالب 4 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مغناطیس واژه‌ای است…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنگستان (واقع در استان بوشهر)

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنگستان (واقع در استان بوشهر) دانلود توضیحات:در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار   پرداخت و…

 • خلاصه درس شکل دهی فلزات

  خلاصه درس شکل دهی فلزات دانلود خلاصه درس شکل دهی فلزات دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت توضیحات:خلاصه درس شکل دهی فلزات ، در قالب فایل PDF جزوه دست نویس خوانا و اسکن شده.این فایل…

 • پاورپوینت آشنایی با کریم خان زند

  پاورپوینت آشنایی با کریم خان زند دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با کریم خان زند جهت رشته تاریخ در قالب 19 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       زندیه نام خاندانی است در ایران که پس…

 • گزارش کارآموزی رشته دامپروری، در گاوداری

  گزارش کارآموزی رشته دامپروری، در گاوداری دانلود گزارش کارآموزی رشته دامپروری، در گاوداری دسته بندي : فنی و مهندسی » دام و طیور جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی دامپروری، در گاوداری، در قالب فایل word و در حجم 66 صفحه.قسمتی…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام سلامت

  دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام سلامت دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام سلامت در قالب 136 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش       -نظام سلامت، متشكل از تمام سازمان ها و مؤسسات…

 • تحقیق شناخت فضاهای شهری

  تحقیق شناخت فضاهای شهری دانلود تحقیق شناخت فضاهای شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » شهرسازی جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق دانشجویی رشته شهرسازی با عنوان شناخت فضاهای شهری- مطالعه موردی : شهر فولادشهر، در دو قالب word و pdf،…

 • دانلود پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار

  دانلود پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کارفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 16پاورپوینت کامل و آماده ارائه      پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی…

 • دانلود پاورپوینت پرداخت حقوق در تامین اجتماعی

  دانلود پاورپوینت پرداخت حقوق در تامین اجتماعی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پرداخت حقوق در تامین اجتماعی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه    فهرست مطالب:  پیشگفتارمقدمهسپرده گذاری کاملسال خوردگیمدیریت ناکارآمدخطر سرمایه گذارینتیجه گیری…

 • پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت با نمره گذاری، روایی و پایایی

  پرسشنامه اضطراب رایانه ای هنسن ، گلاس و نایت با نمره گذاری، روایی و پایایی دانلود معرفی و هدف پرسشنامه اضطراب رایانه ای با سلام. پرسشنامه حاضر ارزیابی کننده نظر جنابعالی درباره اضطراب رایانه ای می باشد و میزان افکار…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملایر (واقع در استان همدان)

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملایر (واقع در استان همدان) دانلود توضیحات:در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار   پرداخت و…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل کتاب های رياضي و فارسي اول، دوم، سوم ابتدايي با موضوع تجمل گرایی در برابر سا

  پاورپوینت بررسی و تحلیل کتاب های رياضي و فارسي اول، دوم، سوم ابتدايي با موضوع تجمل گرایی در برابر سا دانلود دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کتاب های رياضي و فارسي اول، دوم، سوم ابتدايي با موضوع تجمل گرایی در برابر ساده…

 • پاورپوینت موزه گوگنهایم

  پاورپوینت موزه گوگنهایم دانلود دانلود پاورپوینت موزه گوگنهایم 19 اسلاید قابل ویرایش به همراه نقشه های 2 بعدی و 3 بعدی مجموعه  فرانک لوید رایت    فرانک لوید رایت در ۸ ژوئن ۱۸۶۷ در ایالت ویسکانسن به دنیا آمد و در چهارم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرسودگی شغلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرسودگی شغلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرسودگی شغلی دسته: روانشناسی بازدید: 11 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 82 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فرسودگی…

 • دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دانلود دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 635…

 • پاورپوینت ابزار و فنون پیش بینی برنامه ریزی نیروی انسانی

  پاورپوینت ابزار و فنون پیش بینی برنامه ریزی نیروی انسانی دانلود پاورپوینت ابزار و فنون پیش بینی برنامه ریزی نیروی انسانی این فایل 50 اسلایدی برای علاقمندان به مباحث منابع انسانی علی الخصوص مباحث برنامه ریزی نیروی انسانی بسیار مناسب…

 • دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان

  دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 13 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل:…

 • تحلیل پروژه ی مونت کیارا (kuala lampur malaysia (mont kiara- کوالالامپور

  تحلیل پروژه ی مونت کیارا (kuala lampur malaysia (mont kiara- کوالالامپور دانلود در این فایل پروژه ی مونت کیارا (kuala lampur malaysia (mont kiara واقع در کوالالامپور مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 12 اسلاید…

 • پاورپوینت زبان بدن و اصولی که در مورد آن باید بدانیم

  پاورپوینت زبان بدن و اصولی که در مورد آن باید بدانیم دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع زبان بدن و اصولی که در مورد آن باید بدانیم،در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهزبان بدن چیست؟زبان بدن مردانزبان بدن…

 • پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل سیزده

  پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل سیزده دانلود دانلود پاورپوینت متدولوژی ساخت سيستم های اطلاعاتی فصل سیزده جهت رشته مهندسی نرم افزار در قالب 25 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش…

 • دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی آلاینده های خودرو

  دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی آلاینده های خودرو دانلود دانلود فایل ورد Word مقاله بررسی آلاینده های خودرو دسته: مکانیک بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 2330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 133 دانلود فایل ورد Word مقاله…

 • پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت

  پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت دانلود دانلود پاورپوینت طرح توجیهی تولید بیسکویت جهت رشته کاریابی و کارآفرینی در قالب ایکس اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     اصولا قبل از انجام هر گونه…